Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), augusti 2010: Industrin tappade fart i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:05 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301478.aspx

Industriproduktionen minskade med 4,0 procent i säsongrensade tal i augusti jämfört med juli. Vid en jämförelse mellan augusti i år och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 9,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Produktionen i industrin minskade med 4,0 procent i augusti jämfört med juli 2010. Nästan alla delbranscher minskade produktionen i augusti. Under den senaste tremånadersperioden, juni-augusti, har produktionen inom industrin emellertid ökat med 3,4 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Vid en jämförelse mellan augusti i år och motsvarande månad föregående år ökade industriproduktionen med 9,7 procent. Produktionen inom industrin för utvinning av mineraler var liksom föregående månad stark. Uppgången i augusti var 84,5 procent jämfört med samma månad förra året. Trots en relativt kraftig nedgång i augusti jämfört med juli, ökade produktionen inom motorfordonsindustrin med 48,5 procent i augusti mätt som årlig förändring.

Uppgifterna för augusti månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i juli jämfört med juni 2010 reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 3,0 procent. Förändringen i produktionen i juli i år jämfört med juli 2009 har reviderats upp med 0,8 procentenheter till en uppgång på 15,2 procent.

Läkemedel och datorer undantag i augusti

Produktionen minskade i alla industrins delbranscher i augusti, med undantag av industrin för datorer och elektronikvaror samt läkemedelsindustrin.

Uppgången inom industrin för datorer och elektronik var dock måttlig, 1,3 procent i augusti. Inom läkemedelsindustrin var uppgången mer påtaglig, produktionen ökade med 11,2 procent i augusti jämfört med juli. Jämfört med närmast föregående tremånadersperiod var ökningen 12,8 procent och mätt som årlig förändring har produktionen ökat med 4,3 procent.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning
Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste fullständiga modellöversynen genomfördes inför publiceringen av avseende november 2009. Ytterligare modellförändringar genomfördes för några viktiga serier inför publiceringen avseende december 2009. Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-10 kl. 09.30.
Statistikansvarig myndighet och producent


SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71Förfrågningar

Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.