Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), december 2012: Ökad industriproduktion

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:08 CET

Produktionen inom industrin ökade med 1,3 procent i december jämfört med november, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 minskade produktionen med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Efter några månader med svag utveckling ökade industriproduktionen i december jämfört med november. Inom industrins delbranscher var utvecklingen fortsatt spretig. Starkast utvecklades elektronikvaruindustrin, medan industrin för petroleumprodukter utvecklades svagast. Vid en jämförelse mellan fjärde och tredje kvartalet minskade produktionen med 2,9 procent.

På årsbasis minskade produktionen för fjärde månaden i rad. I december minskade den med 2,2 procent jämfört med samma månad året innan. Den negativa utvecklingen förklaras av nedgångar inom majoriteten av industrins delbranscher. Svagast utveckling hade motorfordonsindustrin och övrig maskinindustri.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i november, jämfört med oktober, reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 1,5 procent. Förändringen i produktionen i november jämfört med samma månad året innan har reviderats ned med 0,7 procentenheter till en nedgång på 5,0 procent.

Avmattning i produktionen under 2012

Efter en stark utveckling under 2011 tappade produktionen inom industrin återigen fart under 2012. Produktionen minskade med 4,2 procent 2012 jämfört med 2011, till skillnad från en uppgång på 6,8 procent 2011 jämfört med 2010. Den svaga utvecklingen under 2012 beror på breda nedgångar inom industrins delbranscher. Störst nedgång hade motorfordonsindustrin men även trävaruindustrin och annan transportmedelsindustri stod för betydande nedgångar. De delbranscher som utvecklats svagast under 2012 är också de som ökade mycket året innan, med undantag för trävaruindustrin som minskade även 2011.      

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349770.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Nytt referensår

Från och med publicering av januari 2013 kommer statistiken över Industriproduktionsindex att publiceras med nytt referensår, 2010=100. Detta enligt krav från Eurostat. Det nya referensåret kommer att påverka indexserien men det kommer inte att påverka utvecklingstalen. I beräkningarna av indexserierna används prisindex med nytt referensår, 2010=100, för att fastprisberäkna de ingående uppgifterna.  Där det är relevant kommer man att ta hänsyn till nya prisindex vilket kan leda till revideringar av utvecklingstalen. De nya indexserierna kommer att sträcka sig från januari 2000 och framåt.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Vid publicering avseende december 2012 reviderades materialet tolv månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn
En ny modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 på grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012. Modeller för ett antal serier har förändrats i samband med översynen, mest på grund av att modellerna inte längre var optimalt anpassade till indata. På grund av modellbyten uppstår det mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror, även längre bakåt i tiden.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende februari 2013.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Eurostat, Short-term business statistics

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-08 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges