Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), juli 2010: Juli månad gynnsam för industrin

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:36 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300063.aspx

Industriproduktionen ökade med 2,9 procent i säsongrensade tal i juli jämfört med juni. Vid en jämförelse mellan juli 2010 och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 14,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Efter att ha ökat 1,3 med procent i juni jämfört med maj, ökade produktionen i industrin med 2,9 procent i juli jämfört med juni 2010. Produktionen av trävaror och motorfordon hade starkast utveckling. Uppgången var 31,1 respektive 21,4 procent i juli. Under den senaste tremånadersperioden, maj-juli, har produktionen inom industrin ökat med 6,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

Vid en jämförelse mellan juli 2010 och motsvarande månad föregående år ökade industriproduktionen med 14,4 procent. Det är återigen den högsta årsjämförelsen sedan seriens början år 2000. Utvinning av mineral ökade med så mycket som 121,0 procent jämfört med samma månad året innan. Motorfordonsindustrin fortsatte att utvecklas starkt och juli månad innebar också en stark produktion inom industrin för stål- och metallverk. Uppgången i produktionen i juli uppmättes till 50,7 respektive 37,6 procent jämfört med juli 2009.

Uppgifterna för juli månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i juni jämfört med maj 2010 reviderats upp med 0,2 procentenheter. Förändringen i produktionen i juni i år jämfört med juni 2009 har reviderats upp med 0,4 procentenheter till en uppgång på 12,4 procent.

Fortsatt ökad produktion av motorfordon

Efter en kraftig nedgång inom motorfordonsindustrin mellan slutet av 2008 och mitten av 2009 följt av en period av varierande utveckling har nu produktionen av motorfordon ökat sex månader i följd.

I juli ökade produktionen med 21,4 procent jämfört med samma månad året innan. Sett utifrån den senaste tremånadersperioden är ökningen 19,4 procent och mätt som årlig förändring har produktionen inom motorfordonsindustrin ökat med hela 50,7 procent.

Motorfordonsindustrin utgjorde 6,8 procent av totala industrins förädlingsvärde 2009.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-08 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71


Förfrågningar

Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.