Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), maj 2012: Uppgång i industriproduktionen

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 09:41 CEST

Produktionen inom industrin ökade med 3,5 procent i maj jämfört med april, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2011 minskade produktionen med 2,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Efter några månader med svag utveckling ökade industriproduktionen i maj jämfört med april. Inom flertalet av industrins delbranscher var utvecklingen positiv.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, mars-maj och närmast föregående tremånadersperiod, december 2011- februari 2012, var förändringen däremot negativ. Industriproduktionen minskade med 0,8 procent. Den negativa utvecklingen är ungefär i nivå med de senaste månaderna.

På årsbasis fortsatte industriproduktionen att utvecklas negativt, men i en lägre takt än tidigare under året. Produktionen minskade med 2,3 procent i maj jämfört med samma månad året innan. Flertalet av industrins delbranscher uppvisade nedgångar. Svagast utveckling hade elektronikvaruindustrin. Även inom motorfordonsindustrin samt annan transportmedelsindustri var nedgången markant.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan förra publiceringen har utvecklingen av industriproduktionen i april reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 0,2 procent jämfört med mars. Förändringen i produktionen i april jämfört med samma månad 2011 har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 6,4 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337616.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.
.. = sekretessbelagd uppgift. 

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent. 

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn
En ny modellöversyn genomfördes i samband med publiceringen i april 2012 avseende data för februari 2012 på grund av korrigeringen av originalserier som gjordes vid publiceringen i mars 2012. Modeller för ett antal serier har förändrats i samband med översynen, mest på grund av att modellerna inte längre var optimalt anpassade till indata. På grund av modellbyten uppstår det mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror, även längre bakåt i tiden.

Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2012.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Eurostat, Short-term business statistics

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-14 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Ebba Hartzell
Tfn 08-506 946 39
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.