Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), maj 2013: Fortsatt minskad industriproduktion

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 10:12 CEST

Produktionen inom industrin minskade med 2,6 procent i maj jämfört med april, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2012 minskade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Nedgången i april följdes av en ännu större nedgång i maj. Inom industrins delbranscher var utvecklingen fortsatt blandad även om flertalet delbranscher redovisade nedgångar. Svagast utveckling hade aggregatet kemisk industri och läkemedelsindustrin medan industrin för elapparatur utvecklades starkast. Även stål- och metallverk redovisade en betydande nedgång i maj.

Liksom månadsutvecklingen var tremånadersjämförelsen negativ och minskade med 1,3 procent för perioden mars-maj 2013, jämfört med december 2012-februari 2013.

Den svaga utvecklingen på årsbasis fortsatte även i maj, med en nedgång på 7,3 procent. Resultatet kom som en följd av att endast två delbranscher hade positiv utveckling samtidigt som flera delbranscher redovisade betydande nedgångar.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i april, jämfört med mars, reviderats ned med 0,6 procentenheter till en nedgång på 1,1 procent. Förändringen i produktionen i april jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en nedgång på 1,1 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

( se tabell )

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensår 2010. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt med undantag för referensmånaderna juni och juli då materialet revideras sex respektive sju månader. Vid publicering avseende maj 2013 reviderades materialet sjutton månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

Tillvägagångssätt
Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Industriproduktionsindex säsongrensas från och med referensmånad februari 2013 med X-12-ARIMA via Proceduren X12 inom SAS® programsystem. Alla serier säsongrensas individuellt. X-12-ARIMA är en av två programvaror som Eurostat huvudsakligen rekommenderar för säsongrensning av officiell statistik (den andra är Tramo Seats). Proceduren X12 inom SAS® programsystem är sedan 2011 standardverktyget för säsongrensning på SCB.

I X-12-ARIMA används glidande medelvärden för att skatta trend och säsongsvariationer. ARIMA modeller används i mindre utsträckning för att identifiera extrema värden (så kallade outliers), skatta deterministiska effekter så som kalendereffekt samt att prognostisera faktiska tidsserier. Då säsongrensning är beroende av prognoser och modellval uppstår revideringar i de säsongrensade uppgifterna när ny månadsdata tillkommer. Enligt rekommendation från Eurostat bör säsongrensning samt val av modell ses över en gång per år. Denna rekommendation tillämpar SCB i samband med säsongrensning av Nationalräkenskaperna, Industrins leverans- och orderläge och Industriproduktionsindex m.fl.

Modellöversyn
En modellöversyn (inklusive outlierspecifikation) genomfördes i publiceringen i april 2013 avseende data för februari 2013 i samband med lansering av ett nytt säsongrensningssystem.

Nästa modellöversyn planeras till början av 2014.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Eurostat, Short-term business statistics

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-14 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71 Förfrågningar

Cecilia Westin
Tfn 08-506 945 48
E-post fornamn.efternamn@scb.se
David Lööv
Tfn 08-506 947 71
E-post fornamn.efternamn@scb.se