Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), september 2010: Uppgång för industrin i september

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:42 CET

Industriproduktionen ökade med 2,7 procent i säsongrensade tal i september jämfört med augusti. Vid en jämförelse mellan september i år och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 10,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Produktionen i industrin ökade med 2,7 procent i september jämfört med augusti. Starkast utveckling hade industrin för stål- och metallverk samt industrin för metallvaror. Under tredje kvartalet har produktionen inom industrin ökat med 2,2 procent jämfört med andra kvartalet.

Vid en jämförelse mellan september i år och motsvarande månad föregående år ökade industriproduktionen med 10,5 procent. Den årliga produktionsförändringen inom motorfordonsindustrin var liksom föregående månader stark. Uppgången i september var 32,3 procent jämfört med samma månad året innan. Produktionen inom industrin för metallvaror ökade med 24,3 procent mätt som årlig förändring.

Uppgifterna för september månad är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i augusti jämfört med juli 2010 reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 4,1 procent. Förändringen i produktionen i augusti i år jämfört med augusti 2009 har reviderats ned med 0,8 procentenheter till en uppgång på 8,9 procent.

Ökad produktion under tredje kvartalet

Näst intill samtliga delbranscher uppvisar en ökad produktion under årets tredje kvartal jämfört med kvartalet innan.

Under tredje kvartalet var uppgången starkast inom motorfordonsindustrin, produktionen ökade med 12,8 procent jämfört med andra kvartalet 2010. Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2010 och samma kvartal året innan ökade produktionen med 41,3 procent.

Produktionen i trävaruindustrin ökade med 9,1 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Vid en årlig jämförelse var uppgången dock måttlig, 0,9 procent under tredje kvartalet i år jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303149.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.


Definitioner och förklaringar
Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning
Vid säsongrensningen av IPI säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet TRAMO-SEATS. TRAMO-SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste fullständiga modellöversynen genomfördes inför publiceringen avseende november 2009. Ytterligare modellförändringar genomfördes för några viktiga serier inför publiceringen avseende december 2009. Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2010.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-12-10 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se
Henrik Petterson
Tfn 08-506 945 57
E-post henrik.petterson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.