Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex (IPI), september 2011: Något ökad industriproduktion

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 09:53 CET

Industriproduktionen ökade med 1,3 procent i säsongrensade tal i september jämfört med augusti. Vid en jämförelse mellan september och motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 4,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Utvecklingen mellan augusti och september var skiftande inom industrins delbranscher, men inom flertalet ökade produktionen. Motorfordonsindustrin och läkemedelsindustrin uppvisade de största ökningarna samtidigt som petroleumindustrin minskade mest.

Vid en jämförelse mellan tredje och andra kvartalet var förändringen negativ. Produktionen inom industrin minskade med 0,9 procent.

Industriproduktionen ökade med 4,8 procent i september jämfört med samma månad föregående år. Detta är den lägsta utvecklingen på årsbasis sedan början av 2010. Produktionen inom industrin för elapparatur ökade mest. Utvecklingen var också stark inom industrin för icke-metalliska mineraliska produkter, motorfordonsindustrin samt läkemedelsindustrin.

Uppgifterna för september är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industriproduktionen i augusti jämfört med juli reviderats ned med 0,2 procentenheter till en minskning på 3,3 procent. Förändringen i produktionen i augusti jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en uppgång på 5,3 procent.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

För tabell, se här!

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar
Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifter om leveranser samlas huvudsakligen in genom en månatlig webbenkät som går ut till omkring 2 300 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensbasperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När Industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning
Tillvägagångssätt


Vid säsongrensningen av Industriproduktionsindex säsongrensas varje serie individuellt med hjälp av programmet Tramo-Seats. Tramo-Seats infördes 2004 för Industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat för säsongrensning av officiell statistik.

Ett viktigt moment i metoden är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen. Då prognoserna är helt beroende av modellvalet kan detta orsaka mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade data. För att minska effekten av revideringar i säsongrensade data har SCB valt att följa Eurostats rekommendation att använda fasta modeller under ett års period. Enligt samma rekommendation bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år. För Industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004.

Modellöversyn

Den senaste modellöversynen genomfördes i samband med publicering i februari 2011 avseende data för december 2010. Nästa modellöversyn planeras till publiceringen avseende december 2011.

Internationella jämförelser
För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.
Eurostat, Short-term business statistics

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-09 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Ebba Hartzell
Tfn 08-506 946 39
E-post ebba.hartzell@scb.se