Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex juli, 2008: Industriproduktionen ökade i juli

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:38 CEST

Industriproduktionen ökade med 1,2 procent i juli jämfört med juni 2008. Industrin för teleprodukter var den bransch som stod för den största procentuella ökningen med 14,6 procent.

Industriproduktionenökade med1,2 procent ijuli jämfört med juni.Ijuniökade industriproduktionen med 0,8 procent, en revidering uppåt med 0,2 procentenheter.

Vid enjämförelse mellanjuli2008 med samma månadåret innan ökadeproduktionenmed0,9 procent. Ijuni visade motsvarande jämförelse enminskning av industriproduktionen med1,0 procent, vilket är en revidering uppåt med 0,5 procentenheter. Industriproduktionen är oförändrad vid en jämförelse mellan perioden maj-juli och februari-april.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvarorökade med0,7 procent ijuli jämfört med juni. Mellan maj och juni var produktionen oförändrad. Sammantaget underden senaste tremånadersperiodenminskade produktionen inom denna delgrupp med1,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrinökade med1,4 procent ijulijämfört med juni. Frånmaj tilljuniökade produktionenmed2,0 procent.Sammantaget underden senaste tremånadersperiodenökade produktionen inom denna delgrupp med1,7 procentjämfört med föregående tremånadersperiod.Jämför manjulii år med samma månad i fjol har produktioneninom investeringsvaruindustrinökat med5,1 procent.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Underjuliökade produktionen med2,0 procent inom motorfordonsindustrin jämfört med juni.Produktionen inom teleproduktindustrinökademed14,6 procentfrånjuni till juli.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvarorökade med1,8 procent ijuli jämfört med juni.Sammantaget underden senaste tremånadersperiodenminskade produktionen inom denna delgrupp med0,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvarorökade med7,0 procent ijulijämfört med juni.Enjämförelse mellanden senaste tremånadersperiodenochföregående tremånadersperiod visar att produktionenminskade med4,5 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varorminskade med0,3 procent ijuli jämfört med juni.Underden senaste tremånadersperiodenökade produktionen med0,6 procent jämfört medföregående tremånadersperiod.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____245764.asp


Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-08 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Philip Andö
Tfn 08-506 944 23
E-post philip.ando@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.