Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, juni 2007: Industriproduktionen ökade under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:49 CEST

Svensk industriproduktion ökade med 0,2 procent under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet i år. Den bransch som stod för den största procentuella ökningen från första till andra kvartalet var teleproduktindustrin som ökade med 10,1 procent.

Industriproduktionen ökade med 0,7 procent i juni jämfört med maj. Uppgången i juni följde på en ökning med 0,6 procent från april till maj. Om man jämför juni 2007 med samma månad förra året ökade produktionen med 5,0 procent. I maj visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 3,4 procent. Hittills i år (januari - juni) har produktionen ökat med 5,3 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 1,2 procent i juni jämfört med maj. Från april till maj ökade produktionen med 0,3 procent. Sammantaget under andra kvartalet i år minskade produktionen inom denna delgrupp med 0,5 procent jämfört med första kvartalet.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 1,0 procent i juni jämfört med maj. Från april till maj ökade produktionen med 1,2 procent. Sammantaget under andra kvartalet i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,0 procent jämfört med första kvartalet.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under juni månad ökade produktionen med 5,3 procent inom motorfordonsindustrin jämfört med maj. Inom teleproduktindustrin minskade produktionen med 1,3 procent från maj till juni.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ökade med 0,6 procent i juni jämfört med maj. Sammantaget under det senaste kvartalet minskade produktionen inom denna delgrupp med 1,2 procent jämfört med närmast föregående kvartal.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 1,3 procent i juni jämfört med maj. Om man jämför andra kvartalet 2007 med första kvartalet har produktionen minskat med 0,5 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 1,3 procent i juni jämfört med maj. Under det senaste kvartalet minskade produktionen med 4,2 procent jämfört med kvartalet innan.Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
http://www.scb.se/templates/pressinfo____210793.asp

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-09-06 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.