Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, maj 2009: Industriproduktionen minskade i maj

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:40 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276675.aspx


Industriproduktionen minskade med 21,9 procent i maj jämfört med samma månad 2008. Från april till maj i år minskade produktionen med 2,7 procent. Den bransch som stod för den största minskningen under perioden maj 2008 till maj 2009 var motorfordonsindustrin som minskade med 57,4 procent.

Mellan april 2008 och april 2009 minskade produktionen med 21,2 procent. Månadsjämförelsen mellan mars och april visar på en minskning med 2,1 procent.

Sammantaget under den senaste tremånadersperioden, mars- maj, minskade produktionen med 6,9 procent jämfört med perioden december-februari.

Insatsvaruindustrin

Produktionen inom industri för insatsvaror minskade med 1,7 procent i maj jämfört med april. Från mars till april minskade produktionen med 1,2 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 2,2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Investeringsvaruindustrin

Produktionen inom investeringsvaruindustrin minskade med 3,1 procent i maj jämfört med april. Från mars till april minskade produktionen med 4,1 procent. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen inom denna delgrupp med 11,3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan maj i år och samma månad i fjol, har produktionen inom investeringsvaruindustrin minskat med 30,7 procent.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och industrin för datorer, elektronikvaror och optik. Under april minskade produktionen med 57,4 procent inom motorfordonsindustrin jämfört med motsvarande månad 2008. Produktionen inom industrin för datorer, elektronikvaror och optik minskade med 8,1 procent under samma period.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror

Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,0 procent i maj jämfört med april. Sammantaget under den senaste tremånadersperioden ökade produktionen inom denna delgrupp med 1,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror

Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,1 procent i maj jämfört med april. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och föregående tremånadersperiod, har produktionen minskat med 7,3 procent.

Industri för energirelaterade varor

Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 4,5 procent i maj jämfört med april. Under den senaste tremånadersperioden minskade produktionen med 1,4 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Tabell: Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

Definitioner och förklaringar

Samtliga månadsjämförelser bygger på kalender-, säsong-och fastprisjusterade indexvärden, medan årsjämförelserna endast korrigeras för kalender och priseffekter.

 

Vid säsongsrensninggörs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

 

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

 

Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (93 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (3 %)ochuppgifter om produktionsvolym (4 %).

 

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex.

 

Alla tidsserier har basår 2005.

Ny näringsgrensindelning införs
Övergången till SNI 2007 innebär endast marginella förändringar för hela industrin (B+C) och de olika MIG-grupperna (Main industrial groupings) när det gäller indexseriernas utveckling. De två branscherna förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri samt återvinnningsindustrin kommer från och medpubliceringen av januari 2009inte längre att ingå inom industrinäringarna.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-13 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 71

Förfrågningar

Philip Andö
Tfn08-506 944 23
E-postphilip.ando@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.