Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, november 2009: Svag uppgång i industriproduktionen i november

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 09:35 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284878.aspx

Industriproduktionen ökade marginellt med 0,2 procent under november 2009 jämfört med oktober. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och föregående tremånadersperiod har produktionen i industrin minskat med 2,7 procent.

Efter att ha minskat med 2,7 procent mellan september och oktober, ökade produktionen i industrin marginellt med 0,2 procent i november jämfört med oktober 2009. Sett utifrån industrins delbranscher är skillnaderna små mellan utvecklingstalen i november.

Under den senaste tremånadersperioden, september-november, har produktionen inom industrin minskat med 2,7 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Vid en jämförelse mellan november 2009 och samma månad föregående år har industriproduktionen minskat med 12,6 procent. Det innebär att trenden med mindre negativa utvecklingstal fortsätter. Detta är den lägsta nedgången i årstakt sedan oktober 2008.

Sedan föregående publicering har revideringarna varit små. Förändringen i den totala industriproduktionen mellan september och oktober 2009 har inte reviderats alls. Förändringen i produktionen mellan oktober 2009 och oktober 2008 har reviderats upp med 0,1 procentenheter sedan föregående publicering.

Små skillnader mellan industrins delbranscher

Skillnaderna mellan utvecklingstalen för respektive delbransch inom industrin är små i november. Ungefär lika många branscher uppvisade positiva som negativa förändringar i november jämfört med oktober 2009.

Produktionen inom industrin för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter hade starkast utveckling under perioden. Uppgången uppmättes till 4,7 procent. Delbranschen utgör emellertid endast 1,1 procent av tillverkningsindustrins förädlingsvärde avseende 2008. Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag hade tillsammans svagast utveckling under perioden. Nedgången uppmättes till 4,9 procent. Branscherna utgör 6,4 procent av tillverkningsindustrins förädlingsvärde avseende 2008.

Tabeller: Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifterna om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning

Industriproduktionsindex säsongrensas med programvaran TRAMO/SEATS och den statistiska metoden för rensningen kallas för modellbaserad metod. TRAMO/SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år och för industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-10 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se

Ebba Hartzell

Tfn 08-506 946 39
E-post ebba.hartzell@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.