Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, oktober 2009: Nedgång i industriproduktionen i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 09:58 CET

Industriproduktionen minskade med 2,7 procent under oktober 2009 jämfört med september. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden och föregående tremånadersperiod har produktionen i industrin minskat med 1,3 procent.

Hittills i år har produktionen i industrin visat på stora fluktuationer. Efter att ha minskat marginellt med 0,5 procent mellan augusti och september fortsatte produktionen i industrin att falla med 2,7 procent i oktober jämfört med september 2009. Produktionen inom industrin för datorer, elektronikvaror samt optik hade svagast utveckling. Nedgången uppmättes till 13,5 procent i oktober.

Sett utifrån den senaste tremånadersperioden, augusti-oktober, har produktionen inom industrin minskat med 1,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadsperiod. Vid en jämförelse mellan oktober 2009 och motsvarande månad föregående år har industriproduktionen minskat med 16,1 procent. Detta är den lägsta nedgången i årstakt sedan november 2008.

Sedan föregående publicering har förändringen i den totala industriproduktionen mellan augusti och september 2009 reviderats ned med 0,7 procentenheter, till en nedgång på 0,5 procent. Förändringen i produktionen mellan september 2009 och september 2008 har reviderats ned med 0,8 procentenheter sedan föregående publicering.

Kraftigt fall inom industrin för datorer och elektronikvaror
Efter en stark utveckling i september vände produktionen nedåt inom industrin för datorer, elektronikvaror samt optik i oktober. Produktionen minskade med 13,5 procent jämfört med september. Under perioden augusti till oktober ökade produktionen med 0,3 procent jämfört med föregående tremånaders period. Mätt i årstakt minskade produktionen inom industrin för datorer, elektronikvaror samt optik med 21,2 procent i oktober.

Industrin för datorer, elektronikvaror samt optik utgör 7,7 procent av tillverkningsindustrins förädlingsvärde avseende 2008.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym, för statistik, se:
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283704.aspx

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på indata från tre olika källor. Merparten av branscherna beräknas med uppgifter om leveranser, motsvarande omkring 95 procent av totala förädlingsvärdet. Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar.

Uppgifterna om leveranser samlas in genom en månatlig webb- respektive postenkät som går ut till omkring 2 400 företagsenheter. Svarsfrekvensen i undersökningen är 80-85 procent inkomna svar, medan den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till omkring 90 procent.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar
När industriproduktionsindex för en ny månad publiceras revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Säsongrensning
Industriproduktionsindex säsongrensas med programvaran TRAMO/SEATS och den statistiska metoden för rensningen kallas för modellbaserad metod. TRAMO/SEATS infördes 2004 för industriproduktionsindex och rekommenderas av Eurostat. Ett viktigt moment i denna metod är att identifiera en modell för den faktiska tidsserien för alla branscher. Dessa modeller används bland annat för prognoser av faktisk IPI två år framåt och prognoserna utnyttjas vid säsongrensningen.

Enligt rekommendationer från Eurostat bör säsongrensningen, inklusive valet av modell, ses över en gång per år och för industriproduktionsindex har denna rekommendation tillämpats sedan 2004. Den senaste modellöversynen genomfördes inför publiceringen av industriproduktionsindex avseende september 2009. Den nya modellen gav upphov till stora revideringar av den säsongrensade serien.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-08 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Sofie Lord
Tfn 08-506 945 87
E-post sofie.lord@scb.se

Ebba Hartzell

Tfn 08-506 946 39
E-post ebba.hartzell@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.