Statistiska centralbyrån, SCB

Industriproduktionsindex, september 2006: Industriproduktionen ökade under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:42 CET

Svensk industriproduktion ökade med 1,1 procent under tredje kvartalet 2006 jämfört med det andra kvartalet. Teleproduktindustrin var den bransch som stod för den största procentuella ökningen med 12,0 procent.

Industriproduktionen ökade med 0,5 procent i september jämfört med augusti. Uppgången i september följde på en ökning med 1,1 procent från juli till augusti. Om man jämför september 2006 med samma månad förra året ökade produktionen med 6,0 procent. I augusti visade motsvarande jämförelse en ökning av industriproduktionen med 7,3 procent.

Insatsvaruindustrin
Produktionen inom industri för insatsvaror ökade med 2,3 procent i september jämfört med augusti. Från juli till augusti minskade produktionen med 2,2 procent. Sammantaget under tredje kvartalet i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet.

Investeringsvaruindustrin
Produktionen inom investeringsvaruindustrin ökade med 0,9 procent i september jämfört med augusti. Från juli till augusti ökade produktionen med 1,3 procent. Sammantaget under tredje kvartalet i år ökade produktionen inom denna delgrupp med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal.

I denna grupp ingår bland annat motorfordonsindustrin och teleproduktindustrin. Under tredje kvartalet ökade produktionen med 1,6 procent inom motorfordonsindustrin och med 12,0 procent inom teleproduktindustrin jämfört med andra kvartalet.

Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för icke varaktiga konsumtionsvaror minskade med 2,0 procent i september jämfört med augusti. Sammantaget under det senaste kvartalet ökade produktionen inom denna delgrupp med 0,9 procent jämfört med närmast föregående kvartal.

Industri för varaktiga konsumtionsvaror
Produktionen inom industri för varaktiga konsumtionsvaror ökade med 2,4 procent i september jämfört med augusti. Om man jämför tredje kvartalet 2006 med andra kvartalet har produktionen minskat med 1,5 procent.

Industri för energirelaterade varor
Produktionen inom industri för energirelaterade varor ökade med 2,7 procent i september jämfört med augusti. Under tredje kvartalet ökade produktionen med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182178.asp

Alla jämförelser mellan två på varandra följande perioder baseras på säsongsrensade volymuppgifter, medan jämförelser med samma period föregående år avser kalenderkorrigerade uppgifter.

Definitioner och förklaringar

Industriproduktionsindex bygger på tre olika slags uppgifter.

En mindre del av industriproduktionsindex baseras på uppgifter om arbetade timmar (5 %). För vissa branscher insamlas uppgifter om produktionsvolym (20 %). Den största delen baseras på uppgifter om leveranser (75 %), som samlas in genom en månatlig postenkät som går ut till ca 2200 arbetsställen/företag. Svarsfrekvensen i denna undersökning är 80-85 % inkomna svar. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till leveransernas storlek för de svarande företagen, uppgår till ca 90 %.

Vid säsongsrensning försöker man korrigera för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. För säsongsrensningen används programvarorna TRAMO/SEATS.

Omräkning av leveransuppgifter till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI.

Alla tidsserier har basår 2000.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt efterfrågade tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-12-08 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.