Industrivärden AB

Industrivärden: Industrivärden har beslutat att emittera konvertibler inom ramen för sitt erbjudande

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 15:37 CET

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2010 klockan 15:35.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DESS INNEHÅLL ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER OCH ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR DETTA SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV RELE-VANTA BESTÄMMELSER I SÅDANT LAND. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV FI-NANSIELLA INSTRUMENT ELLER EN UPPMANING ATT KÖPA ELLER TECKNA SIG FÖR FINANSIELLA INSTRU-MENT I ELLER TILL USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND.

KONVERTIBLERNA (OCH UNDERLIGGANDE AKTIER) FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRE-RING ELLER TILLÄMPLIGT UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA SECURITIES ACT 1933. INDUSTRIVÄRDEN AVSER INTE ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV DET PLANERADE ERBJUDANDET I USA ELLER GENOMFÖRA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT I USA.

SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Detta är en direkt översättning av den engelska originaltexten!

Industrivärden har beslutat att emittera konvertibler inom ramen för sitt erbjudande

Styrelsen i AB Industrivärden (“Industrivärden” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sitt beslut att emittera konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 450 miljoner euro (“Konvertibler-na”) med en löptid till 2015 (“Erbjudandet”). Erbjudandet kan komma att utökas ytterligare till följd av den option som Bolaget ställt ut till den bank som är Sole Bookrunner, omfattande ytter-ligare Konvertibler upp till ett nominellt belopp om 50 miljoner euro. Optionen kan utnyttjas fram till och med tre arbetsdagar före utställande av Konvertiblerna.

Konvertibelemissionen i korthet:
– Instrument: Riktad emission av konvertibler som kan konverteras till nya C-aktier
– Emissionsstorlek: 450 miljoner euro (utan beaktande av eventuell utökning beskriven ovan)
– Förfallodatum: 27 februari 2015
– Status: Seniora och icke garanterade
– Ursprunglig konverteringskurs: 115,50 kronor per aktie
– Kupongränta: 2,50% årligen, att utbetalas halvårsvis (förutom förkortad första och sista kupong)
– Underliggande aktier: 39,8 miljoner nya C-aktier baserat på full konvertering till ursprunglig kon-verteringskurs


Konvertiblerna kommer att berättiga till en årlig ränta om 2,50%, vilken utbetalas halvårsvis och kommer att (med förbehåll för vad som nedan beskrivs) kunna konverteras till C-aktier i Bolaget (“C-aktier”) under tiden från den 10 mars 2010 till och med den 30 januari 2015 med en initial kon-verteringskurs om 115,50 kronor motsvarande en premium om 37,5% jämfört med Industrivärdens volymvägda genomsnittspris för C-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från lämnande av Erbjudandet till prissättning. Vid full konvertering av Konvertiblerna till den ursprungliga konver-teringskursen om 115,50 kronor (efter omräkning till fast omräkningskurs EUR/SEK angiven i villko-ren för Konvertiblerna) skulle Industrivärdens aktiekapital öka med 99,6 miljoner kronor (baserat på nuvarande kvotvärde om 2,50 kronor per C-aktie), och 39,8 miljoner nya C-aktier tillkomma.

Styrelsen i Industrivärden bedömer att Erbjudandet stärker Industrivärdens förmåga att vidmakthålla och agera i syfte att skapa aktieägarvärde genom att dra nytta av möjligheten att ta in kapital från en etablerad marknad med tydligt stark efterfrågan på konvertibelinstrument. Styrelsen bedömde därvid att det för Bolaget mest lämpliga alternativet var att genomföra en riktad konvertibelemission till en konverteringskurs motsvarande nu aktuellt substansvärde. Erbjudandet riktades enbart till institutio-nella investerare, och i enlighet med marknadspraxis för konvertibeltransaktioner i Europa marknads-fördes Konvertiblerna framför allt mot europeiska institutionella investerare med specialistkunskap om sådana instrument. Följaktligen har Industrivärdens styrelse valt att avvika från aktieägarnas före-trädesrätt.

Den slutgiltiga storleken på Erbjudandet, emissionskursen, konverteringskursen samt kupongräntan fastställdes baserat på dagens book building-process.

Rätten att konvertera Konvertiblerna till C-aktier förutsätter att vissa beslut fattas på extra bolags-stämma i Bolaget. Om sådana beslut ej fattas kommer Konvertiblerna, vid konvertering, att regleras med kontanta medel tills dess att de nödvändiga besluten fattats. Om sådana beslut ej fattas senast den 30 November 2010, kan Bolaget därutöver välja att lösa in samtliga Konvertibler till en premie i förhållande till nominellt belopp. Den extra bolagsstämman förväntas genomföras omkring den 12 februari 2010. Handelsbankens Pensionsstiftelse, Handelsbankens Pensionskassa, och andra närståen-de; SCA:s Pensionsstiftelse, SCA Group Holding, och andra närstående; samt L E Lundbergföretagen och närstående, företrädande totalt cirka 50% av Bolagets aktiekapital och 68% av antalet röster, har uttryckt stöd för besluten.

Konvertiblerna kommer att ges ut och lösas in kontant till 100% av nominellt belopp (med undantag för om Bolaget löser in Konvertiblerna i förtid enligt beskrivningen ovan), och om de inte tidigare lösts in, konverterats eller blivit återköpta och återkallade, kommer Konvertiblerna att förfalla till betalning den den 27 februari 2015. Bolaget kommer att ha en rätt att lösa in samtliga Konvertibler från den 22 juni 2013 till deras nominella belopp, tillsammans med upplupen ränta, om det samman-lagda värdet av de C-aktier som ett nominellt belopp om 50 000 euro skulle kunna konverteras till, omvandlat till euro vid rådande växelkurser, överstiger 65 000 euro under en specificerad period.

Utgivande av, och betalning för samt leverans av Konvertiblerna kommer att ske den 28 januari 2010.

En ansökan kommer att inlämnas om att Konvertiblerna skall noteras och handlas på EuroMTF-marknaden på Luxemburgbörsen.
Handelsbanken Capital Markets och Morgan Stanley & Co. International plc är Joint Lead Mana-gers för Erbjudandet. Morgan Stanley & Co. International plc är Sole Bookrunner för Erbjudandet.

För ytterligare information:

Journalister/media:
VD Anders Nyrén, telefon. 08-666 64 00.
Aktiemarknad/analytiker:
IRO Sverker Sivall, telefon, 08-666 64 19.
Konvertibelmarknad:
CFO Martin Hamner, telefon, 08-666 64 37.

Om Industrivärden – Långsiktig industriell utvecklare av nordiska börsbolag

Industrivärden är ett av Nordens största investmentbolag med ägande i ett koncentrerat urval av nor-diska börsbolag med god utvecklingspotential. Målet är att över tiden generera hög tillväxt av sub-stansvärdet.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.industrivarden.se

Viktig information

Detta är inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa finansiella instrument och varje diskussion, förhandling eller annan kommunikation som kan inledas, vare sig i samband med de villkor som anges häri eller i övrigt, skall genomföras med förbehåll för slutligt avtal. Det lämnas ingen garanti, ut-trycklig eller underförstådd, avseende, och inte heller accepterar Morgan Stanley & Co. International plc eller Handelsbanken Capital Markets (”Bankerna”) eller någon av deras befattningshavare, anställda eller ombud, något ansvar för detta dokuments riktighet eller fullständighet, någon erbjudandehandling, offentlig informa-tion avseende Industrivärden eller någon annan skriftlig eller muntlig information som görs tillgänglig för någon intressent eller dess rådgivare och varje ansvar för detta frånsägs uttryckligen.

Erbjudandet av konvertibler är villkorat av att erbjudandet av de finansiella instrumenten fullföljs och att de finansiella instrumenten ges ut. Det skall särskilt noteras att ett sådant erbjudande och formell dokumentation beträffande detta kommer att vara föremål för villkor och uppsägningsgrunder som är sedvanliga för sådana erbjudanden. Ett sådant erbjudande kommer inte heller att fullföljas såvida inte sådana villkor är uppfyllda och sådana uppsägningsgrunder inte är för handen eller den bristande uppfyllelsen av ett villkor eller förefintlighe-ten av uppsägningsgrunder i tillämpliga fall har frånfallits. Bankerna förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande uppfyllelsen eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller förefintligheten av en uppsägningsgrund efter fritt eget skön.

Varken innehållet på Industrivärdens hemsida eller någon hemsida som är tillgänglig via hyperlänkar på Indu-strivärdens hemsida är införlivade i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Detta dokument är inte avsett för distribution, direkt eller indirekt i eller till USA (såsom definierat enligt US Securities Act 1933 (”US Securities Act”)). Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja finansiella instru-ment, eller en uppmaning om något erbjudande att köpa finansiella instrument. Inte heller utgör det något er-bjudande av finansiella instrument i något land där ett sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig. De finansiella instrument som omnämns i detta dokument är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt US Securities Act, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt US Securities Act. De finansiella instrumenten kommer inte att offentligt erbjudas i USA eller i något annat land.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till Kvalificerade Investerare (i) som har profes-sionell erfarenhet beträffande frågor som hänför sig till investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”) eller (ii) som omfattas av artiklarna 49(2)(a) - (d) i Order och (iii) till vilka det lagenligt får kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta dokument får inte ligga till grund för eller förlitas på (i) av personer i Storbritannien som inte är relevanta personer eller (ii) av personer i någon annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) än Storbritannien som inte är Kvalificerade Investerare.I medlemsstater inom EES är detta dokument och eventuellt efterföljande erbjudande endast avsett för personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som följer av artikel 2(1)(e) i direktiv 2003/71/EC (”Prospekt-direktivet”) (”Kvalificerade Investerare”) och i enlighet med de relevanta regler som har implementerats i varje medlemsstat. Varje person inom EES, förutom inom Storbritannien, som förvärvar konvertibler i ett erbju-dande (”Investerare”) eller till vilken ett erbjudande om konvertibler har lämnats, kommer anses ha garanterat att denne är en Kvalificerad Investerare (såsom definierat ovan). Varje Investerare kommer också anses ha garanterat att (i) i erbjudandet förvärvade konvertibler inte har förvärvats på uppdrag av någon person inom EES, med undantag för Kvalificerad Investerare, eller personer inom Storbritannien eller någon annan med-lemsstat (där motsvarande lagstiftning finns) för vilken Investeraren har behörighet att fatta beslut på en uteslu-tande diskretionär basis och (ii) Konvertiblerna inte har förvärvats för att erbjudas eller vidareförsäljas till personer inom EES på sådant sätt att detta kan ge upphov till en skyldighet för Bolaget eller Bankerna att upp-rätta och offentliggöra prospekt enligt artikel 3 i Prospektdirektivet. Bolaget, Bankerna och deras närstående, och andra, kommer att förlita sig på sanningsenligheten och riktigheten av ovanstående garantier.

Stabilisering/FSA. I samband med emissionen av Konvertiblerna kan Morgan Stanley & Co. International plc (”Stabilisieringsansvarig”) (eller personer som agerar för den Stabiliseringsansvariges räkning) komma att övertilldela eller utföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Konvertiblerna på en nivå som är högre än den som annars kunde ha varit rådande. Det finns dock ingen garanti för att den Stabiliseringsansva-rige (eller personer som agerar för den Stabiliseringsansvariges räkning) kommer att vidta stabiliseringsåtgär-der. Stabiliseringsåtgärder kan komma att företas från och med eller efter dagen för offentliggörandet av de slutliga villkoren för Konvertiblerna och, om sådana åtgärder inleds, kan de komma att upphöra vid varje tid-punkt, dock inte senare än 30 dagar efter utgivandet av Konvertiblerna.