Industrivärden AB

Industrivärdens Bokslutsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:32 CET

- Den 13 februari 2007 uppgick Industrivärdens substansvärde till 62.092 mkr, en ökning med 3.581 mkr under 2007. Den 31 december 2006 var substansvärdet 58.511 (48.252) mkr, en ökning med 10.259 mkr eller 21 procent under 2006.

- Substansvärdet per aktie den 13 februari 2007 uppgick till 321 kronor, en ökning med 18 kronor per aktie sedan årsskiftet. Den 31 december 2006 uppgick substansvärdet per aktie till 303 (250) kronor. Inklusive återinvesterad utdelning var ökningen 61 (68) kronor per aktie eller 24 procent under 2006. Den senaste tioårsperioden har substansvärdets genomsnittliga ökning, inklusive återinvesterad utdelning, varit 17 procent per år. Resultatet per aktie 2006 blev 60,17 (73,54) kronor.

- Totalavkastningen 2006 uppgick till 29 procent för A-aktien och till 32 procent för C-aktien, jämfört med 28 procent för avkastningsindex. Den senaste tioårsperioden var A-aktiens genomsnittliga totalavkastning årligen 5 procentenheter högre än avkastningsindex.

- Under året förvärvades aktier för 3,2 (3,0) miljarder kronor och såldes för 2,1 (4,0) miljarder kronor. Det sista rörelsedrivande dotterbolaget Isaberg Rapid avyttrades i december med tillträde i januari 2007.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 (7,00) kronor per aktie, en ökning med 29 procent.
Vidare föreslås en aktiedelning (s k split) 2:1.

VDs kommentar

2006 blev ännu ett år med en stark utveckling för världsekonomin. Den europeiska ekonomin börjar nu ta fart och i Kina samt Indien förväntas den snabba tillväxten bestå. Efter amerikanska centralbankens höjningar av den korta räntan tycks den amerikanska ekonomin gå in i en fas med lägre tillväxt. Såväl de korta som de långa räntorna har börjat höjas vilket är naturligt i denna del av konjunkturcykeln. Sammanfattningsvis finns det anledning att se positivt på 2007 års ekonomiska utveckling

Utvecklingen 2006 var positiv för Industrivärden även om börsen uppvisade kraftiga kurssvängningar på vägen. Under året ökade vårt substansvärde med 10 miljarder kronor till 58 miljarder kronor, en ökning med 24 procent om utdelningen återinvesterats. Totalavkastningen för A- och C-aktien var 29 respektive 32 procent att jämföra med 28 procent för totalavkastningsindex. Därmed nådde vi ånyo vår målsättning att ge en avkastning som är bättre än index. Det väsentliga är dock att vi lyckats åstadkomma en mycket konkurrenskraftig avkastning över tiden.

Innehavsbolagen hade överlag en god värdeutveckling vilket väl återspeglade bolagens fina vinst- och lönsamhetsnivåer. Basen för vår positiva utveckling är en diversifierad portfölj av innehavsbolag med ledande positioner inom sina respektive nischer. De innehavsbolag som framförallt bidrog till den goda substansvärdeutvecklingen var Sandvik som steg med 34 procent, SSAB med 69 procent samt SCA med 23 procent. God resultatutveckling och starka kassaflöden gör att flera innehavsbolag idag har en större kapitalbas än vad som bedöms nödvändigt i förhållande till bolagens behov på medellång sikt. Av denna anledning föreslår styrelserna i flera av våra innehavsbolag bland annat inlösen- och återköpsprogram i syfte att anpassa kapitalstrukturerna.

I december annonserades att vi sålt vårt sista rörelsedrivande dotterbolag Isaberg Rapid. Försäljningen innebär att vi nu har genomfört den fastlagda strategin att investera i nordiska publika bolag. Industrivärdens organisation, erfarenhet och kultur är väl anpassad för denna strategi.

Den korta handeln fortsätter att utvecklas väl trots de stora svängningar som aktiemarknaden uppvisade under 2006. Resultatet uppgår till 173 mkr vilket är en ökning med 51 mkr jämfört med 2005. Sedan vi startade vår korta handel för tre och ett halvt år sedan har vi tjänat cirka en halv miljard kronor.

Styrelsen har för 2006 föreslagit en höjning av utdelningen med 29 procent till 9,00 kronor per aktie. Vidare föreslås en aktiedelning (s k split) 2:1 så att varje aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Åtgärden syftar till att underlätta för aktieägare med små innehav att handla med hela börsposter.