Avalon Enterprise AB

INFINICOM: KALLELSE

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 08:44 CEST

Till extra bolagsstämma i Infinicom AB (publ) den 3 augusti 2004 klockan 15.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta skall:
-dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 22 juli 2004.
-dels anmäla sig hos bolaget senast den 25 juli 2004 kl 17.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till adress Infinicom AB, Sveavägen 66, 111 34 Stockholm, per fax 08-555 165 38 eller via e-mail: till Bjorn.littorin@infinicom .se. Vid anmälan skall uppges namn personnummer /organisationsnummer , adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera dessa i eget namn för att deltaga på stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltare härom i god tid före den 22 juli då sådan registrering skall vara verkställd hos VPC.

Förslag till dagordning på stämman.

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Godkännande av dagordning.
7. Val av styrelse för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
8. Behandling av styrelsens förslag till utgivande av aktier.
9. Övriga frågor
10. Stämman avslutas

Styrelsens förslag till nyemission

Styrelsen föreslår att bolagstämman fattar beslut att utge högst 34.512.500 aktier av serie B, till en kurs om 0,25 kronor per aktie eller om lägre den genomsnittliga kursen de tio sista handelsdagarna innan bolagsstämman.


Fullständiga förslag till beslut.
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sveavägen 66, 111 34 Stockholm från den 16 juli 2004.


Styrelsen i juni 2004