Statistiska centralbyrån, SCB

Inflationstakten 0,0 procent

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 09:51 CET

Inflationstakten var 0,0 procent i januari, vilket är en uppgång sedan december då den var -0,1 procent. Från december 2012 till januari 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,8 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,9 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,0 procent i januari.

Utvecklingen från december
KPI sjönk med i genomsnitt 0,8 procent från december 2012 till januari 2013.

Priserna sjönk dock med i genomsnitt 0,9 procent. Skillnaden förklaras av tekniska faktorer. Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI, framför allt uppdateras konsumtionsvikterna för de varor och tjänster som ingår i varukorgen. Varukorgseffekten på månadstalet i januari 2013 var 0,1 procentenhet. Att korgeffekten var positiv beror på effekten från räntekostnader för egnahem.

Länk till PM om ändrad sammansättning av varukorgen.

Till den totala nedgången den senaste månaden bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-12,2 procent) med 0,7 procentenheter. Billigare utrikes flygresor (-33,0 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Sänkta priser på hushållstextilier (-10,2 procent) och charterresor (-8,1 procent) bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av prishöjningar på sjuk- och tandvård (2,8 procent) samt livsmedel (0,7 procent), vilka bidrog uppåt med vardera 0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI. Prishöjningar inom boendeposten (0,7 procent) och höjda broavgifter (66,0 procent) där trängselskatten i Göteborg ingår fr.o.m. januari 2013, bidrog vardera uppåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i december, vilket är en ökning av inflationstakten jämfört med december då den var -0,1 procent.

Till den oförändrade inflationstakten sedan januari 2012 bidrog minskade räntekostnader (-11,6 procent) med 0,6 procentenheter. Sänkta priser på hemelektronik (-11,1 procent) och teletjänster och utrustning (-4,5 procent) bidrog nedåt med vardera 0,2 procentenheter.

Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (2,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter. Höjda hyror (2,5 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Högre priser på tobaksvaror (8,3 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Prisuppgångar på övriga grupperingar bidrog ytterligare till förändringen i KPI sedan januari 2012.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för januari 2013 var 312,00 (1980=100).
Se här

Underliggande inflation
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i januari, vilket är oförändrat från december. Från december till januari sjönk KPIF med i genomsnitt 0,7 procent. Även under samma period förra året sjönk KPIF med 0,7 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,7 procent i januari 2013. Från december till januari sjönk priserna i genomsnitt med 1,0 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,6 procent enligt HIKP. HIKP var 112,83 (2005=100) i januari 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser december 2012. Inflationstakten för EU var då 2,3 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,2 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 1,1 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,0 procent för EMU-länderna i januari 2013.

För graf se här

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för februari 2013 publiceras 2013-03-12 kl. 09.30.

Nytt inför 2013
Vissa förändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publicering av KPI för januari 2013. För ytterligare information se ”Ändringar i beräkning av KPI från 2013”.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Ronny Andersson
Tfn 08-506 945 21
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Emanuel Fredriksson
Tfn 08-506 942 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se