Statistiska centralbyrån, SCB

Inflationstakten 0,7 procent

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 11:05 CEST

Inflationstakten var 0,7 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den var 1,0 procent. Från juni till juli sjönk KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året var priserna oförändrade. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juli.

Utvecklingen från juni

KPI sjönk med i genomsnitt 0,4 procent från juni till juli 2012.

Till nedgången den senaste månaden bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder (-6,3 procent) med 0,3 procentenheter. Lägre priser på el (-3,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter. Sänkta priser på grönsaker (-6,9 procent) bidrog nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet. 

Nedgången motverkades delvis av högre priser på paketresor (7,2 procent) som bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Höjda priser för transporter bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt främst beroende på höjda priser på bensin (1,4 procent) och höjda priser på transporttjänster (1,8 procent).

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,7 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den var 1,0 procent.

Till den totala uppgången sedan juli 2011 bidrog högre boendekostnader (0,9 procent) med 0,2 procentenheter. Det senaste årets hyreshöjningar (2,6 procent) bidrog uppåt med drygt 0,3 procentenheter. Högre räntekostnader (4,8 procent) bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Övriga kostnader för boende, t ex högre priser för bränsle (7,0 procent), bidrog också uppåt. Uppgångarna motverkades av lägre priser på hushållsel (-8,0 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.

Prisuppgångar på livsmedel (1,9 procent), tobak (10,9 procent) och transporter (1,4 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Inom transporter bidrog främst höjda priser på bensin (3,1 procent) samt höjda priser på transporttjänster (6,6 procent).

Prissänkningar på hemelektronik (-14,7 procent) bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande.

KPI för juli 2012 var 313,23 (1980=100).
Se här

Underliggande inflation

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i juli, i juni var den 0,9 procent. Från juni till juli sjönk KPIF med i genomsnitt 0,4 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,2 procent.

KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag från Riksbanken beräknas av SCB.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP, vilka har påverkat KPI relativt kraftigt de senaste åren. Att varukorgarna skiljer sig något åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,7 procent i juli 2012. Från juni till juli sjönk priserna i genomsnitt med 0,5 procent enligt HIKP. Under samma period förra året sjönk HIKP med 0,3 procent. HIKP var 112,82 (2005=100) i juli 2012.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser juni 2012. Inflationstakten för EU var då 2,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 2,4 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,9 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 2,4 procent för EMU-länderna i juli 2012.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ettStatistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för augusti 2012 publiceras 2012-09-13 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Peter Nilsson
Tfn 08-506 942 21
E-post fornamn.efternamn@scb.se