Ungdomsstyrelsen

INFLYTANDE, DELAKTIGHET, VALDELTAGANDE

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:30 CEST

Unga vill påverka och är intresserade av samhällsfrågor. Det var bland förstagångsväljarna som valdeltagandet ökade mest i senaste valet. Men få engagerar sig i ett politiskt parti och unga är kraftigt underrepresenterade i beslutande församlingar. Det visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2007 som överlämnats till regeringen.Unga väljare röstar inte i de allmänna valen i samma utsträckning som äldre. Men valdeltagandet bland unga ökar. I riksdagsvalet 2006 röstade 76 procent av förstagångsväljarna, en ökning med 6 procentenheter jämfört med i valet 2002. I gruppen 30-74-åringar röstade 86 procent. I december återkommer Ungdomsstyrelsen med ytterligare analyser om ungas demokratiska intresse då utvärderingen av skolvalet 2006 presenteras.– Barns och ungas rätt till inflytande finns inskriven i FN:s konvention om barnets rättigheter, som Sverige har skrivit under. Kommunallagen reglerar alla medborgares demokratiska rättigheter. Därför är det alarmerande att unga är kraftigt underrepresenterade i beslutande församlingar, säger Inger Ashing, chef för Nationell och kommunal ungdomspolitik på Ungdomsstyrelsen.Andelen unga ledamöter i olika beslutande församlingar (kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag) är väsentligt lägre än ungdomarnas andel av befolkningen, även om ungdomsrepresentationen ökat i de senaste valen. Det är också betydligt fler ungdomar som lämnar sina politiska uppdrag, jämfört med äldre ledamöter. Unga är inte heller aktiva i politiska organisationer i samma utsträckning som äldre.‑ Men samtidigt tyder mycket på att unga verkligen vill påverka, säger Inger Ashing. Trots att andelen unga i politiska partier och på politiska förtroendeuppdrag är låg, är det så många som 20 procent i gruppen 16-25 år som säger sig vara beredda att ha ett sådant uppdrag. I befolkningen i övrigt är det bara 15 procent som kan tänka sig det.Läs rapporten: www.ungdomsstyrelsen.se/För mer information:
Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik

tfn 08-566 219 40, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Tiina Ekman, utredare
tfn 08-566 219 06, tiina.ekman@ungdomsstyrelsen.se

Maria Persdotter, pressinformatör
tfn 070-663 39 18, maria.persdotter@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.