Kristdemokraterna, KD

Inför koppeltvång för hundar i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:37 CET

– Det är inte acceptabelt att människor som är ute och promenerar skall behöva vara rädda för att attackeras och bli bitna av löst springande hundar. Göteborg bör, i likhet med till exempel Stockholm, snarast införa ett generellt koppeltvång.

Det säger Julia Forssmed, kristdemokratisk ersättare i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.

– Göteborg har, i likhet med många andra kommuner, problem med aggressiva så kallade kamphundar som angriper människor och andra djur. Diskussioner har förts om att förbjuda kamphundar, men eftersom det i dagsläget inte finns en lämplig definition av vilka hundar som bör förbjudas eller åläggas med koppeltvång, bör kommunen införa ett generellt koppeltvång inom detaljplanerat område, med undantag för privat mark och särskilt anvisade områden. Undantag skall även göras vid verksamhet inom ramen för kommunens brukshundsklubbar, säger Julia Forssmed.

– Idag har vi det omvända förhållandet. I lokala ordningsstadgan utpekas på vilka områden och vid vilka tider det råder koppeltvång, vilket har skapat osäkerhet bland hundägare om vad som gäller. Ett generellt koppeltvång gör reglerna tydligare för hundägare och allmänhet. Men framförallt ger ett generellt koppeltvång polisen ett tydligare verktyg att ingripa mot hundägare som inte följer koppeltvånget och därigenom utsätter göteborgare för både oro och direkt fara, avslutar Julia Forssmed.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.


För mer information:


Julia Forssmed (kd)
Ersättare kommunfullmäktige
mobil. 0739-77 72 72

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare och pressansvarig
tel. 031-61 28 05
mobil. 0707-64 28 05

www.goteborg.kristdemokraterna.se

Göteborg den 22 november 2006


Motion om införande av generellt koppeltvång för hundar i Göteborg

I april 2003 tillskrev kommunstyrelsen den dåvarande regeringen om behovet av en ändring av ordningslagens 3 kap 12 §, som är den bestämmelse som förhindrar kommunerna från att förbjuda kamphundar i lokala ordningsstadgan. I skrivelsen framförs att det är angeläget med en förändring av kommunernas möjligheter att själva reglera frågan om rätten för dessa hundar att vistas på offentlig plats, eftersom detta måste anses inskränka på den kommunala självstyrelsen och försvåra för kommunerna att vidta åtgärder för medborgarnas trygghet.

Svaret från justitiedepartementet var att man ville avvakta den då pågående remissbehandlingen av betänkandet Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar (SOU 2003:46) innan man vidtog eventuella åtgärder från regeringens sida. Svaret är daterat den 6 juli 2004 och sedan dess har inget hänt. Det har varken skett en skärpning av den befintliga lagstiftningen på området, såsom föreslås i utredningen, eller en förändring av den lokala ordningsstadgan.

Problem med aggressiva hundar som skrämmer eller attackerar människor är inte mindre idag, snarare tvärtom. Även om det fortfarande är vanligast att det är ägaren eller någon annan närstående som attackeras, händer det alltför ofta att allmänheten attackeras eller känner sig hotade av hundar. Det är oacceptabelt. Problemet är inte helt lätt att komma åt, men det kan inte försvara att inget görs. Den utredning som det hänvisas till ovan presenterade flera olika bra förslag, till exempel att personer som har visat sig vara grovt olämpliga att hantera hundar skall förbjudas att inneha hund, och redan idag finns vissa befogenheter. I svaret från Justitiedepartementet påtalas till exempel att det är en missuppfattning att hunden enligt Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) skall ha visat ett aggressivt beteende för att man skall vidta åtgärder. Det räcker med att en misstanke föreligger att en specifik hund har dessa egenskaper för att kommunen skall låta testa hunden och om testet visar att så är fallet kan kommunen besluta om vilka åtgärder som skall vidtagas.

Problemet med att införa ett förbud mot kamphundar i den lokala ordningsstadgan är svårigheten att definiera vad som är en kamphund. Det inte heller bara är de traditionella ”kamphundraserna” som ställer till med problem, utan även andra hundraser och blandraser.

Eftersom det inte i dagsläget finns en lämplig definition av vilka hundar som bör förbjudas eller åläggas med koppeltvång, bör kommunen, i likhet med till exempel Stockholm, Karlstad, Huddinge och Lidköping, införa ett generellt koppeltvång inom detaljplanerat område, med undantag för privat mark och särskilt anvisade områden. Undantag skall även göras vid verksamhet inom ramen för kommunens brukshundsklubbar.

Idag har vi det omvända förhållandet. I lokala ordningsstadgan utpekas på vilka områden och vid vilka tider det råder koppeltvång, vilket även har skapat osäkerhet bland hundägare om vad som gäller. Samtidigt skyller hundägare som inte följer nuvarande regler ofta på att det inte vet vad som gäller. Ett generellt koppeltvång gör därför också reglerna tydligare för hundägare.

Men framförallt ger ett generellt koppeltvång polisen ett tydligare verktyg att ingripa mot hundägare som inte följer koppeltvånget och därigenom utsätter göteborgare för både oro och direkt fara.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av generellt koppeltvång i Göteborgs Stad.


Julia Forssmed, kristdemokraterna