Precise Biometrics AB

Inför ordinarie bolagsstämma i Precise Biometrics Ab (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:10 CEST

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 april 2006 kl 16.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19 C i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta meddelande och som publiceras den 29 mars 2006 i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Som framgår av kallelsen föreligger bl a följande förslag avseende ärenden på stämman:

Bolagets valberedning har föreslagit bolagsstämman följande val av styrelse: omval av ordinarie styrelseledamöter Lars Grönberg (ordf), Christer Fåhraeus, Göran Jansson, Marc Chatel, Jan T Jørgensen och Christer Bergman samt nyval av Lisa Thorsted. Helen Fasth-Gillstedt har avböjt omval.

Lisa Thorsted, född 1967, är sedan mars 2006 Vice President för Commercial Planning på SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S. Hon har tidigare varit verksam inom olika verksamhetsområden i SAS, bland annat som Vice President för Corporate Business Control och chef för Corporate Development i SAS Group samt som rådgivare till CEO och VD i SAS Group.

I syfte att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier eller konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från i första hand nya industriella eller internationella ägare, föreslår styrelsen att den ges ett bemyndigande att besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2,9 miljoner kronor, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om knappt 10 %. Emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De närmare villkoren framgår av kallelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om ändringar av bolagets bolagsordning, huvudsakligen dels för att slå samman A- och B-aktier till ett aktieslag, dels för att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006.

Ordinarie bolagsstämma i Precise Biometrics Ab


Aktieägarna i Precise Biometrics AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2006, kl. 16.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19 C i Lund.

A. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 21 april 2006.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Precise Biometrics AB (publ), Scheelevägen 19 C, 223 70 LUND, per telefon 046-31 11 47, per telefax 046-31 11 01 eller per e-post: investor@precisebiometrics.com, senast fredagen den 21 april 2006, kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 21 april 2006. Detta innebär att aktieägare så tidigt som möjligt före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2005;
(b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvoden till styrelsen.
12. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Stämmans avslutande.


Föreliggande förslag avseende ärenden på stämman

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Vid ordinarie bolagsstämma 2005 beslutades att en valberedning skall utses inför varje årsstämma och bestå av styrelsens ordförande samt en representant vardera för minst tre av bolagets största aktieägare per den 30 september varje år.

Den enligt 2005 års ordinarie bolagsstämmas beslut utsedda valberedningen, bestående av ordförande Stefan Johnson (Fjärde AP-fonden), Svein Carlsson (Odin fonder), Leif Eriksröd (Storebrand fonder), Tom Henderson (Eden Capital Ltd) samt styrelsens ordförande Lars Grönberg, har föreslagit att Lars Grönberg skall väljas till ordförande för årsstämma 2006.

Förslag till disposition av förlust (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att överkursfonden nedsättes med 27 840 552 kronor för täckande av den ansamlade förlusten och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden (punkterna 10-12)
Den enligt 2005 års ordinarie bolagsstämmas beslut utsedda valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Grönberg (ordf.), Christer Bergman, Marc Chatel, Christer Fåhraeus, Göran Jansson och Jan T. Jørgensen samt nyval av Lisa Thorsted för perioden till och med utgången av årsstämma 2007. Helen Fasth-Gillstedt har avböjt omval.

Lisa Thorsted (född 1967) är sedan mars 2006 Vice President för Commercial Planning på SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S och har tidigare varit verksam inom olika verksamhetsområden i SAS, bland annat som Vice President för Corporate Business Control och chef för Corporate Development i SAS Group samt som rådgivare till CEO och vd i SAS Group.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2007 skall oförändrat utgå med tillhopa 735 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 210 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget skall erhålla 105 000 kronor.

Aktieägare, som tillsammans representerar ca 26 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de kommer att rösta för valberedningens förslag.

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Dan Andersson som huvudansvarig revisor, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn utgår enligt räkning.


Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedanstående ändringar av bolagsordningen i syfte dels att slå samman A- och B-aktier till ett aktieslag, dels att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 och dels att göra vissa redaktionella förenklingar. Styrelsens förslag innebär huvudsakligen:

att aktiens nominella belopp utgår ur bolagsordningen och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 35 500 000 och högst 142 000 000 (§ 5);
att bestämmelsen om två aktieslag tas bort, vilket också medför att regleringen av aktieägarnas företrädesrätt vid emission av aktier av serie A och/eller serie B helt tas bort ur bolagsordningen (§ 6);
att bestämmelsen om styrelseledamöternas mandattid anpassas till nya lagens lydelse (ny § 6);
att regleringen om kallelse till bolagsstämma preciseras genom att annonsering skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt ändras till att aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman (ny § 9);
att regleringen avseende aktieägarnas rätt att rösta för det fulla antalet aktier tas bort ur bolagsordningen, eftersom detta uttryckligen regleras i lag (§ 13);
att avstämningsförbehållet anpassas till definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (ny § 14).


Därutöver förslås att vissa smärre språkliga justeringar till nya lagens ordval görs.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller konvertiblerna skall kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet- vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället - med högst 2,9 miljoner kronor, genom nyemission av högst 7,25 miljoner aktier och/eller konvertibler utbytbara till 7,25 miljoner aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, vid full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om knappt 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock skall baseras på en marknadsmässig värdering, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier samt att erhålla kapitaltillskott från i första hand nya industriella eller internationella ägare.


C. Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13 och 14 på dagordningen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.precisebiometrics.com för aktieägarna från och med den 13 april 2006. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Lund i mars 2006
Styrelsen
PRECISE BIOMETRICS AB (publ)
För ytterligare information
Lars Grönberg, styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon 0707 27 54 55
E-post lars.gronberg@precisebiometrics.com

Niklas Andersson, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 02
E-post niklas.andersson@precisebiometrics.com

Ann-Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager, Precise Biometrics AB
Telefon 0734 35 11 47
E-post ann-sofi.hoijenstam@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card(TM), har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad och regionkontor i Linköping medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/