Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Inför valet 2010 ska frågan ställas varför Sveriges regering inte har kraft att rätta till att myndigheten Försäkringskassan(FK) generellt avslår EU-rättigheter

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:31 CEST

 

Svenska medborgare, via EU-rättigheten till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad, som söker ersättning år 2008-2010 för EU-rättigheten till vård utomlands inom EU/EES, via antingen förhandsprövning eller ersättning i efterhand hos FK fråntages fortfarande denna EU-rätt generellt av FK(Vi inom arbetsgruppen AMBU har full insikt i många sådana generella beslut från FK).

Sverige har yttat sig i svar till EU-kommissionen av datum 2010-07-21(Angående KOM:s ref.nr. 932/10 MARK och Sveriges svar på kommissionens förfrågan av den 14 april 2010 avseende Sveriges tillämpning av artikel 56 i EUF-fördraget, svarsskrivelse av 21 juli 2010, S2010/3209/HS av Socialdepartementet).

Arbetsgruppen AMBU, i egenskap av anmälare av staten Sverige, har till EU-kommissionen i skrivelse av datum 2010-09-05 yttrat/kommenterat bl.a. följande utifrån Sveriges svar;

”Svenska regeringen genom Angela Öst meddelar i sitt svar till EU-kommissionen 21 juli 2010 en anna inställning, genom att ställa sig bakom Försäkringskassans inskränkring till enbart ”identiska vårdmetoder med svenska allmänna sjukvårdssystemet”, är ekonomiskt ersättningsbara.

Förvirring i Sverige grundas uppenbarligen på att Försäkringskassan bytt ut det genom svensk lag verifierade och därmed EU-godkända svenska allmänna sjukförsäkringssystemet emot det i lag icke verifierade svenska allmänna sjukvårdssystemet.

Observera att sjukförsäkringssytemet är ett juridiskt begrepp som icke får förväxlas med det administrativa sjukvårdssystemet.

Utifrån detta otillåtna utbyte avslår Försäkringskassan generellt EU-rättigheter. När då svensk regering inte anser sig ha makt över sina myndigheter flyr man enligt Angela Öst skrivelse undan ett generellt fel genom att kalla problemet för ”enskilda ärenden”. Därtill respektera inte Föräkringkassan EU-Rättighetsstadgan i sin myndighetsutövning. Att regeringen inte ingriper är talande nog för hur Sverige även flyr undan skyldigheten att följa lojalitetsplikten.”

Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

För arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner

I arbetsgruppen AMBU ingår september 2010 Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner

 

 

Om AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se