Örnsköldsviks kommun

Information från kommunstyrelsen den 7 november

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 09:36 CET

Här följer kortfattat information från senaste kommunstyrelsesammanträdet den 7 november i Örnsköldsvik. Kompletta handlingar kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon 0660-880 00. Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna finns på http://www.ornskoldsvik.se/demokrati/protokoll

Yttranden om Själevad sammanställda
Samrådet om skissen för översiktsplan för Själevad är klar och. Planskissen redovisade lösningar för en ny skola och andra planeringsfrågor som exempelvis bostäder och trafiklösningar. De 31 yttranden som kom in under samrådstiden har sammanställts och kommenterats av kommunledningskontoret samt godkänts av kommunstyrelsen. En utredning kring alternativen till lösningar för ny skola ska nu färdigställas innan planförslaget slutligen ställs ut.

Kommunen blir rökfri
Från och med den 1 januari 2007 ska Örnsköldsviks kommun vara rökfri, föreslår kommunstyrelsen. Då börjar den riktlinje om rökfrihet, som vänder sig till kommunens medarbetare, att gälla. Genom riktlinjen vill kommunen gå lite längre än tobakslagen, som säger att arbetsmiljön ska vara rökfri, genom att säga att arbetstiden ska vara rökfri och att områden i anslutning till arbetsplatserna ska vara rökfria. Varje förvaltning ska göra upp regler kring detaljerna i tillämpningen. En utvärdering ska göras efter ett år.

Avgift för snötippning
Det kommer att kosta 40 kronor i avgift för varje lastbilslass snö som tippas vid arenakajen. Avgiften införs den 1 januari 2007.

Individuella utvecklingsplaner finns redan
Kristdemokraterna föreslår i en motion att skriftlig information om elevers uppträdande och sociala samspel ska införas i Örnsköldsviks kommun. Kommunstyrelsen menar i sitt förslag till fullmäktige att inga ytterligare åtgärder behöver göras utöver de individuella utvecklingsplaner som alla skolor ska arbeta med sedan januari i år. I dessa ingår de utvecklingsområden som motionärerna efterfrågar.

Ingen skolkrapportering i betyg
Skolk ska inte skrivas in i betygen, menar kommunstyrelsen. I sitt förslag till fullmäktige beträffande Gunnar Melins (fp) och Eva Jonssons motion (fp) hänvisar kommunstyrelsen till de skärpta regler för frånvarorapportering som regeringen införde den 1 juli 2006.

Arbete i motionens anda pågår redan
Göran Wåhlstedt (v) föreslår i en motion att en nollvision om att "ingen elev i Örnsköldsviks kommun ska lämna grundskolan utan godkänt resultat efter sina egna förutsättningar"ska införas. Kommunstyrelsen hänvisar till det arbete som redan pågår i skolan när det gäller att ge alla barn förutsättningar att nå godkända resultat och menar i förslaget till fullmäktige att inga ytterligare åtgärder krävs.

Kommunstyrelsen svarar på brev om landsbygdsutveckling
Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde om svar på Nolaskogs företagarförening skrivelse om ett antal åtgärder för landsbygdsutveckling. Förslagen handlar om ett utökat flyktingmottagande och förläggning av utbildning och boende till Björna- och Trehörningsjöområdet, om resurser för näringslivshandläggning samt om utlokalisering av kommunala tjänster till samma område.

Kommunstyrelsen beskriver den försöksverksamhet med landsbygdslots och resurspersoner för näringslivsutveckling som pågår fram till slutet av 2007. Man beskriver också avvägningarna kring placering av näringslivskontoret och dess arbete för ett bra näringslivsklimat i hela kommunen. När det gäller utlokalisering av kommunal verksamhet pekar man på den relativt sett höga andelen kommunalt anställda i området och att inriktningen ska vara att man vid all organisationsöversyn ska pröva frågan om placering av verksamheter på andra orter än centralorten.

Att placera fler flyktingar i Björna- och Trehörningsjöområdet är möjligt, dock går det inte idag att bedöma var undervisningen av vuxna flyktingar då skulle ske.

Verksamhetsmål och budget för mandatperioden 2007-2010
Ekonomiberedningen, som består av de olika politiska partierna, har lämnat föreslag till kommunstyrelsen om verksamhetsmål och finansiella mål för nästa mandatperiod samt om budget för 2007 och plan för 2008-2009. Man föreslår också vissa justeringar i den ekonomiska processen 2007. Efter dagens beslut i kommunstyrelsen går förslaget vidare till fullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen föreslår målformuleringar för mandatperioden 2007-2010. Dessa innehåller dels formuleringar om vision för kommunen, dels inriktningsmål för verksamheten. Inriktningsmålen har rubrikerna medborgarnytta, god verksamhet, attraktiv arbetsgivare och ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen föreslår finansiella mål för mandatperioden 2007-2010:
- Under mandatperioden ska resultatet före extraordinära poster årligen uppgå till 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag.
- Skattefinansierade investeringar ska för mandatperioden inte överstiga 500 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet om förslag till budget för 2007, enligt tidigare information från ekonomiberedningen. Resultatet budgeteras till +23 Mkr och investeringarna till 194 Mkr.

Övik Energi bildar råvarubolag med Domsjö Fabriker
Övik Energi AB ska få bilda gemensamt råvarubolag tillsammans med Domsjö Fabriker AB, föreslår kommunstyrelsen. I bolaget avser man att samordna sina inköp av cellulosaved och biobränsle och därmed bland annat finna samordningsfördelar inom områden som inköp, logistik och administration.

Örnsköldsviks Buss säljs till Connex
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner försäljningen av Örnsköldsviks Buss AB. Den 20 oktober beslutade styrelsen i Örnsköldsviks Buss att överlåta bussverksamheten till Connex i Sverige AB.

Reviderat partistöd
Kommunstyrelsen föreslår att partistödet revideras 2007. Ingen uppräkning har gjorts sedan 1996 då partistöd beviljades med 1 527 000 kronor. Förslaget för 2007 innebär totalt 1 935 000 kronor och fördelas som grundstöd och mandatstöd. Grundstöd à 15 000 kronor för 7 partier, mandatstöd à 30 000 kronor för 61 mandat.

Övriga ärenden, se handlingar:
Revidering av Västernorrlands läns miljömål, yttrande
Yttrande över "Förslag till verksamhet och organisation för det framtida Kvarkenarbetet"
Yttrande, Tänka framåt men göra nu (SOU 2006:45)
Månadsuppföljning okt 2006

Ytterligare information: Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande, tfn 0660-881 57, 070-558 81 57. Helén Sahlin, informationschef, tfn 0660-887 53, 070-528 87 85. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660-880 44. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.