Örnsköldsviks kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 17:58 CEST

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 september 2014. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se eller kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon 0660-880 00.

Prognos +59 kronor i resultat
Resultatet för 2014 prognostiseras i månadsuppföljningen juli bli +59 miljoner kronor. Resultatet hittills i år, för perioden januari-juli, är +116 miljoner kronor, vilket är 61 miljoner bättre än resultatet samma period förra året. Resultatet +59 Mkr motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppnår kommunen fullmäktiges resultatmål som är 1-2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Man når även balanskravet eftersom det prognostiserade resultatet justerat med årets bedömda reavinster är +45 Mkr.

Simhallen i Köpmanholmen renoveras
Kommunstyrelsen föreslår att simhallen i Köpmanholmen ska renoveras och att 16 miljoner kronor av kommunens investeringsmedel ska användas för detta. Som kompensation för ökade drift- och kapitalkosnader ska kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 1,1 miljoner kronor från 2016.

Glädjeteatern i Örnsköldsvik startar
Örnsköldsviks kommun startar nu ”Glädjeteatern” med Glada Hudik-teatern som förebild. Verksamheten kommer att bedrivas som ett projekt under läsåret 2014/2015. Syftet är bland annat att personer med funktionsnedsättning ska bli ett naturligt inslag i kulturlivet, att bidra med kulturella insatser i förskola/skola och äldreomsorg och till ökad förståelse för personers olikheter.

Föreslår förlängt borgensansvar
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska förlänga det solidariska borgensansvaret i Kommuninvest. Örnsköldsviks kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2005. I stadgarna för föreningen finns ett villkor för medlemskap som säger att samtliga medlemmar ska åta sig solidariskt borgensansvar såsom för egenskuld. Borgensåtaganden är enligt lag giltiga i tio år och ett nytt fullmäktigebeslut behövs alltså för att det ska fortsätta att gälla.

Ersättning för ökad belastning
Mellansels IF har tillsammans med andra aktörer och enskilda individer arbetet för att skapa en bra första tid för asylsökande och för att hela orten ska må bra. Föreningen får nu 25 000 kronor för den ökade belastning man hade i början då en annan grupp asylsökande kom än vad det var planerat för. Kultur- och fritidsnämnden ska se över avtalet med Mellansels IF, och kommunen ställer sig också positiv till att hjälpa föreningen om den vill vända sig till Migrationsverket med anledning av konsekvenserna av placeringen av asylsökande på orten.

Slutredovisning av Arnässkolans restaurering
Restaureringen av byggnadsminnet Arnässkolan kostade 4 606 000 kronor, visar slutredovisningen. Kostnaderna blev 606 000 kronor högre än beräknat framförallt på grund av svårigheten att få fram ett bra anbudsunderlag, men även på grund av åtgärderna på yttertaket som var i sämre skick än väntat samt putslagning av ytterväggar.

Ingen utökning av ordningsföreskrifterna
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Mats Hedells (V) motion om utökade ordningsföreskrifter. Hedell menar att föreskrifterna ska förändras så att även föroreningar efter andra tamdjur än hundar som följer sin ägare ska plockas upp. Eftersom hästar inte används i så stor omfattning inom tätorterna så att klagomål brukar komma in drar kommunstyrelsen slutsatsen att ordningsföreskrifterna inte behöver utökas.

Uppföljningsmetoder för källsortering ska tas fram
För att kunna följa upp hur kommunens förvaltningar och bolag lever upp till målen för källsortering ska nu metoder för uppföljning utformas. Uppdraget går till konsult- och serviceförvaltningen att i samarbete med bolagen ta fram sådana metoder.

Intentionerna i medborgarförslag om busstrafik tillgodosedda
Aline Cordeiro har föreslagit att busstrafik i Örnsköldsvik ska införas på helgerna, och särskilt på söndagar. Eftersom söndagstrafik har återinförts och en kommande trafiköversyn ska belysa frågor om effektivare och tillgängligare trafik föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska besluta att intentionerna i medborgarförslaget är tillgodosedda.

Barn- och ungdomspolitisk policy klar
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det förslag till barn- och ungdomspolitisk policy och strategi som har tagits fram. Dessa ska vara vägledande för politiker och tjänstemän i mål- och prioriteringsarbete och vara ett stöd för barn och ungas rätt till inflytande i Örnsköldsviks kommun. Syftet är att stärka barns och ungas inflytande, att kommunen ska göra satsningar utifrån barns och ungas behov, att kommunen ska bli attraktiv för barn och unga och att säkra kommunens arbete med att följa barnkonventionen.

Omfördelning av investeringsmedel
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska få omfördela 2,0 miljoner kronor i investeringsmedel från ”övriga investeringar” till ”investeringsprojekt gator och vägar”. Detta på grund av åtgärder efter besiktning av bron på Vikingagatan över E4.

Övriga ärenden:
Inbjudan till avslutningskonferens för projektet Hållbart resande
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg

Ytterligare information: Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande 0660-881 57, 070-558 81 57. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 – 880 44. Helén Sahlin, informationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85. Webbplats: www.ornskoldsvik.se.