Örnsköldsviks kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 17:07 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 12 januari 2016. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Ska utreda avgiftsfri kollektivtrafik

Örnsköldsviks kommun ska utreda om avgiftsfri kollektivtrafik ska införas, efter en motion från Göran Wåhlstedt (V). Förslaget i motionen är att avgiftsfri kollektivtrafik ska införas på försök under tre år enligt förlaga från andra försök som pågår i Kiruna, Avesta, Ockelbo och Hallstahammar. Förslaget innebär också att försöket görs i samarbete med ett universitet för att studera bland annat miljöpåverkan, ekonomi och resandestruktur.

Föreslår utredning om bidragssystemet till föreningar

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska utreda bidrags-, anslags- och avtalssystemet systemet till föreningar i Örnsköldsviks kommun, efter en motion från Ulrik Ulander (C). Eftersom stödet ska ses över och beslut om nya bidrag- och stödformer samt budget eventuellt ska tas föreslår kommunstyrelsen dock att fullmäktige ska avslå förslaget om att öka bidragsbudgeten.

Ingen P-skiva i Örnsköldsvik

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Gunhild Larssons medborgarförslag om P-skiva eller gratis parkering på lördagar i Örnsköldsvik. P-skiva eller gratis parkering menar man skulle motverka målet om att öka kollektivtrafikåkandet.

Örnsköldviks kommun bidrar till Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet får 228 744 i medfinansiering från Örnsköldsviks kommun. UF är en ideell organisation som utbildar i entreprenörskap i grundskolan och på gymnasiet. Kommunen har tidigare haft ett treårigt avtal med Ung Företagsamhet som nu för 2016 får 199 744 kronor för verksamheten inom gymnasieskolan och 29 000 kronor för grundskoleverksamheten.

Satsar 3 miljoner på inkubatorverksamhet

Örnsköldsviks kommun medfinansierar under den närmaste treårsperioden en satsning på inkubatorverksamhet i Västernorrland genom en basfinansiering av Åkroken Business Incubatormed 1 950 000 kronor och en medfinansiering av projektet Västernorrlands Inkubator 2016-208 (VINK) med 1 050 000 kronor. Målet med projektet är att fördjupa och utveckla inkubatorns roll som regional motor för tillväxt och innovation genom att attrahera fler företag och ökat fokus på företag med internationell tillväxtpotential.

Kommunen yttrar sig om skyddsåtgärder av By vattentäkt

I Örnsköldsviks yttrande över Trafikverkets förslag till skyddsåtgärder av By vattentäkt har man fört fram ett antal synpunkter. Sammanfattningsvis handlar de om att det krävs en åtgärdsplan för eventuell olycka, att hastighetssänkning förbi Bysjön kan väljas under förutsättning av trafiksäkerhetskameror placeras på sträckan, att de åtgärder som genomförs inte försämrar säkerheten för oskyddade trafikanter och att en översyn av räcken vid överfarterna bör göras.

Övriga ärenden:

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015

Fyllnadsval efter Gunnar Melin (L)

Verksamhetsplaner2016

Anmälan av delegationsbeslut, utskott

Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsens beslutslogg

Beslutslogg

Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53

Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44.

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85

Webbplats: www.ornskoldsvik.se.