Örnsköldsviks kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik 1 december

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 18:28 CET

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 1 december 2015. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Ingen ny gymnasieskola i kvarteret Hantverkaren
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen från moderaterna Lars Näslund, Johannes Nordin och Annica Jonsson om nytt gymnasium i Örnsköldsvik. Bedömningen är att den mest rimliga lösningen för en samlad gymnasieskola är en placering på Parkskoleområdet med hänvisning till både markfrågor, ekonomi och tid för färdigställande. Inga beslut har dock hittills fattats om placering, arbetet fortsätter inom bildningsnämnden.

Tillskott för trafikkostnader
Kommunstyrelsen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden från 2015 ska få ytterligare 2,7 miljoner kronor till sin ekonomiska ram för att täcka kostnaderna för kollektivtrafiken.

Ingen gångtunnel under E4
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget från Håkan Bengtsson om en gångtunnel under E4 vid Nygatan. En tunnel skulle bli mindre tillgänglig än dagens lösning och en tunnel som man inte kan se igenom skulle upplevas som mer otrygg.

Ska utreda flygbusstrafik
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Roland Nordin (KD) att fullmäktige ska besluta om att Örnsköldsvik Airport ska utreda förutsättningarna för att införa flygbusstrafik på kommersiella grunder samt vilken organisation som i så fall skulle vara huvudman för trafiken.

Ledsagarservice, men inte kostnadsfri
I en motion har Dan Olsson C, Roland Wikner (C), Lars Näslund (M), Magnus Aasa (KD) och Gunnar Melin (FP) föreslagit att en kostnadsfri ledsagarservice för synskadade ska införas och att den synskadade själv ska kunna föreslå ledsagare. Eftersom personer redan idag kan ansöka om ledsagarservice, att dialog förs med den enskilde om behov och insatsnivå och eftersom kostnadsfri ledsagning inte följer kommunallagens likaprincip och det inte heller finns ekonomiskt utrymme att införa detta till alla medborgare föreslår kommunstyrelsen avslag på motionen.

Ny förskola i Gullänget
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till att kommunen investerar 30 miljoner kronor i att bygga en ny förskola. En inventering av markområden och en bedömning av efterfrågan idag och i framtiden visar på ett lämpligt område på ängsmarken mellan Ängetskolan och förskolan Skogsgläntan. Kommunstyrelsen föreslår också att bildningsnämnden kompenseras med ökade skattemedel motsvarande en helårseffekt på 881 000 kronor.

Ny personalpolicy för kommunkoncernen
Kommunstyrelsen föreslår att en ny personalpolicy ska införas i kommunkoncernen. Personalpolicyn innehåller delområdena ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och hälsa, mångfald och jämställdhet, lönepolitik samt personalförsörjning.

Nya taxor för VA och hushållsavfall
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om justering av taxorna för vatten och avlopp samt för hushållsavfall enligt Mivas förslag. För vatten och avlopp innebär det en höjning av brukningsavgifter motsvarande cirka 4 procent jämfört med den totala intäkten 2015 och av anläggningsavgifterna med cirka 7 procent. För hushållsavfall innebär höjningen 0,4 procent jämfört med den totala beräknade intäkten 2015.

Kommunen erbjuder Solbergslägenheter till Migrationsverket
Kommunen kommer att erbjuda sin fastighet i Solberg som innehåller 12 lägenheter till Migrationsverket för asylboende. Dialogmöten har hållits med boende i Solberg vid två tillfällen. När kommunen har anmält lägenheterna för asylboende kommer Migrationsverket att inspektera lägenheterna samt gå igenom att alla dokument som behövs för att skriva avtal finns.

43,7 miljoner för flyktingsituationen
Örnsköldsviks kommun kommer att genom regeringens extra ändringsbudget få 43,7 miljoner kronor på grund av flyktingsituationen. Kommunstyrelsen föreslår att medlen fördelas mellan nämnderna med majoriteten till bildningsnämnden (22,3 Mkr) och humanistiska nämnden (16,1 Mkr) och att största delen, 36 miljoner kronor, förs på 2016.

Övriga ärenden:
Svar på medborgarförslag, mötesplats/medborgarkontor
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2014 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond (KF)
Förlängning av giltighetstiden för avfallsplan
Delgivning av budget 2016, plan 2017-2018 Rodretkoncernen
Svar på uppdrag om utredning om finansiering av reinvesteringar i den allmänna VA-anläggningen samt förslag om delegerat ansvar för årlig justering av VA-taxan
Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning
Yttrande till förvaltningsrätten i Härnösand angående laglighetsprövning avseende kommunfullmäktiges beslut §156 2015
Örnsköldsviks kommuns inspel till regional transportplan 2014-2025
Månadsuppföljning, november 2015
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg


Ytterligare information:
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44.
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se.