Mandamus

Information från ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 19:27 CEST

Mandamus Fastigheter AB (publ), som är noterat på Stockholmsbörsen O-lista, Attract 40, höll ordinarie bolagsstämma i Stockholm på tisdagen den 17 juni 2003.

Utdelning
Vid stämman fastställdes utdelningen för 2002 till 2,00 kr per aktie i överensstämmelse med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är den 23 juni och utdelningen kommer att sändas ut genom VPCs försorg den 26 juni 2003.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska öka från fem till sex ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Sievert Larsson, Hans Selling och Leif Zetterberg. Till nya ledamöter i styrelsen invaldes Jan-Erik Höjvall, Hans Ragnarsson och Anna-Maria Wikström.

Fastställande av arvode till styrelsen
Bolagsstämman beslöt att styrelsearvodet ska vara 1 005 000 kr. Styrelsearvodet fördelas av styrelsen mellan de valda ledamöterna.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören Anders Johansson ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

Beslut vid konstituerande styrelsemöte
Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att välja om Leif Zetterberg som styrelsens ordförande och till styrelsens vice ordförande valdes Jan-Erik Höjvall.

Frågor
Eventuella frågor besvaras av styrelseordförande Leif Zetterberg, tel nr 070-588 41 84
Eller VD, Anders Silverbåge, tel nr 08-566 130 00, 070-911 85 55 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 700 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.