Mandamus

Information från ordinarie bolagsstämma med komplettering av pressmeddelande av den 17 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 12:26 CEST

Mandamus Fastigheter AB (publ), som är noterat på Stockholmsbörsen O-lista, Attract 40, höll ordinarie bolagsstämma i Stockholm tisdagen den 17 juni 2003.

Resultat- och balansräkning
Vid bolagsstämman fastställdes resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2002.

Utdelning
Vid stämman fastställdes utdelningen för 2002 till 2,00 kr per aktie i överensstämmelse med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning är den 23 juni och utdelningen kommer att sändas ut genom VPCs försorg den 26 juni 2003.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska öka från fem till sex ledamöter.

Till styrelseledamöter omvaldes Sievert Larsson, Hans Selling och Leif Zetterberg. Till nya ledamöter i styrelsen invaldes Jan-Erik Höjvall, Hans Ragnarsson och Anna-Maria Wikström. Styrelseledamöterna Björn Hall och Anders Glansk lämnade sina uppdrag.

Jan-Erik Höjvall, f 1959, är civilingenjör och bedriver egen konsultverksamhet. Han har tidigare varit verksam bland annat inom Skanska- och Drott-koncernen och har inga övriga styrelseuppdrag.

Hans Ragnarsson, f 1958, är ekonom och verkställande direktör och styrelseledamot i Akelius Kontor AB. Han har tidigare varit verksam bland annat inom Drott-koncernen och har inga övriga styrelseuppdrag.

Anna Maria Wikström, f 1977, är företagsekonom och verksam som finansiell rådgivare inom Försäkringskompaniet och har inga övriga styrelseuppdrag.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
Bolagsstämman beslöt att styrelsearvodet ska vara 1 005 000 kr. Styrelsearvodet fördelas av styrelsen mellan de valda ledamöterna. Arvode till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören Anders Johansson ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

Byte av revisorer
Bolagsstämman beslöt att utse Ulf Westerberg och Pål Wingren, båda från PricewaterhouseCoopers AB, till nya revisorer i bolaget för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2007. Mandatperioden för de tidigare revisorerna Per Gustafsson och Stefan Holmström upphör därmed i förtid.

Frågor om nomineringskommitté, ersättnings- och revisionskommitté
Bolagsstämman beslöt att inte tillsätta någon ny nomineringskommitté. Förslag om att ge styrelsen i uppdrag att tillsättanda en ersättnings- respektive en revisionskommitté drogs tillbaka av förslagsställaren, Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Förslag om utseende av särskild granskningsman
Förslag om utseende av särskild granskningsman drogs tillbaka av förslagsställaren, Akelius Insurance Ltd.

Beslut vid konstituerande styrelsemöte
Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att välja om Leif Zetterberg som styrelsens ordförande och till styrelsens vice ordförande valdes Jan-Erik Höjvall.

Frågor
Eventuella frågor besvaras av styrelseordförande Leif Zetterberg, tel nr 070-588 41 84 eller VD, Anders Silverbåge, tel nr 08-566 130 00, 070-911 85 55 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 700 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr.