Olof Palmes Internationella Center

Information från Palmecentret: Avslutning av Palmecentrets Irakprogram

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 17:11 CET

2005 fick Sida i uppdrag av Utrikesdepartementet att genomföra ett program i Irak för att bidra till landets demokratiska utveckling genom att stärka det irakiska civila samhället. Sida uppdrog åt Palmecentret att ansvara för programmets genomförande. Avtalsperioden var inledningsvis 2005-2008, och förlängdes till 2009. Efter redovisning och granskning är nu programmet avslutat.

Sidas landstrategi
Irakprogrammet baserades på Sidas landstrategi för svenskt-irakiskt utvecklingssamarbete, januari 2004-december 2006. Strategin förlängdes senare till juni 2008, och därefter till mitten av 2009. Strategins övergripande mål var bland annat att främja en fredlig utveckling mot en demokratisk stat samt att stödja en ekonomisk återhämtning till de fattigas fördel. Strategin underströk att stöd skulle riktas till civilsamhället för att främja respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och kvinnors rättigheter.

Programmets mål och arbete
Programmets långsiktiga mål var att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt Irak genom att stärka det civila samhället i landet. Programmet avsåg nå det genom förstärkning av kapaciteten och den organisatoriska förmågan hos organisationer i det civila samhället, samt stöd till deras aktiviteter om demokrati, mänskliga rättigheter, inklusive gender, och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt konflikthantering och dialogfrågor. Arbetet inom programmet skulle bidra till att etablera en fungerande bas för politiska, ekonomiska och sociala förändringar i landet. Programmet genomfördes genom organisationer i Irak och landets civila samhälle, som inriktade sin verksamhet mot folkbildning, ungdomars och kvinnors organisering. En viktig komponent i verksamheten var också svensk-irakiska organisationer vars erfarenheter från det svenska föreningslivet användes som en resurs.

Programmets resultat och avslutning
Efter programmets avslutande hade ett flertal av de medverkande organisationerna utvecklat en starkare och mer öppen organisationsstruktur. Ett annat konkret resultat av verksamheten var att några av de organisationer som medverkade i programmet själva bildade en paraplyorganisation i Irak med syftet att anordna utbildningar och samordna framtida aktiviteter i landet, något som innebär en större självständighet än fortsatt beroende av utländskt stöd.

Programmet avslutades 2009 i enlighet med avtalet med Sida. Programmets utvärdering har gett viktiga lärdomar till både Sida och Palmecentret om att arbeta i konfliktdrabbade länder. Bland annat ökade kunskaper om de svårigheter biståndsorganisationer möter när säkerhetsläget försämras i ett land samt när kapaciteten hos organisationer i civila samhället är svagare än bedömt.

Total kostnad för programmet blev 25 miljoner kronor. 62 projekt implementerades. I samband med att programmet avslutas har Sida beslutat att Palmecentret ska återbetala 395 776 kronor till Sida som använts till olika projekt i civila samhället, men inte kunnat verifieras enligt Sidas gällande riktlinjer. Det är svårt att bedriva internationellt utvecklingssamarbete i ett konfliktdrabbat land. Återbetalningen är ett resultat av den risk sådant arbete alltid innebär och som biståndsorganisationer är medvetna om.

- Palmecentret arbetar kontinuerligt med att säkerställa att svenska biståndspengar används effektivt och i enlighet med deras syfte. Pengarna ska nå fram till fattiga och utsatta, säger Johan Moström, chef för enhet Öst på Palmecentret.

- Att arbeta i konfliktdrabbade länder är viktigt, men svårt, och innebär alltid risker, också ekonomiska. Vi är medvetna om dessa risker och agerar för att hantera dem på bästa möjliga sätt. Ibland är risken i konfliktdrabbade länder att det kan visa sig svårt att efter en genomförd insats få en komplett ekonomisk rapportering. För Irakprogrammet visade sig några insatser vara av den karaktären. Då är vi på Palmecentret självklart beredda att betala för den risken. Det är viktigt att understryka att återbetalningen sker på grund av formella brister i redovisningsunderlaget, inte på grund av misstänkt förskingring eller brott, fortsätter Johan Moström.

- Under 2009 genomförde Palmecentret en omfattande omorganisation med syfte att förbättra både verksamhetsstyrning, kontroll och riskhantering. Erfarenheterna från utvärderingen av Irakprogrammet som gjordes våren 2009 användes i omorganisationen för att ytterligare förbättra vårt arbete med riskhantering, kontroll och rutiner, inte minst i konfliktdrabbade länder. Att dessa förändringar ledde till en avsevärd förbättring bekräftas i den systemrevision som gjordes av Palmecentret på uppdrag av Sida under 2009. Vi fortsätter naturligtvis att kontinuerligt arbeta för att förbättra vår verksamhet, säger Moström.

 

FRÅGOR OCH SVAR

Varför ger Palmecentret pengar till organisationer i det civila samhället i andra länder och inte direkt till fattiga människor?

Demokratiska civila samhällen, med många och välfungerande organisationer och föreningar, är nödvändiga för fattigdomsbekämpning, rättssäkerhet och demokrati. I civila samhällets organisationer kan människor organisera sig för att förändra sina samhällen, och därmed också sina egna liv. Det kan handla om kvinnoorganisationer, ungdomsföreningar, och organisationer som granskar den politiska makten, alltså organisationer som ger möjlighet till människor att själva ta makten över sina liv och samhällen. Därför har Sveriges riksdag beslutat att Sverige ska ge stöd till utvecklingen av civila samhällen världen över. Det sker bland annat genom stöd till kapacitetsutveckling och organisatorisk utveckling till organisationer i fattiga länder och länder med auktoritära system. Detta stöd kanaliseras via Sida till organisationer i det svenska civila samhället, bland annat Svenska Kyrkan, Forum Syd och Palmecentret. Dessa organisationer har i uppdrag att administrera stödet som inriktas på att stödja utvecklingen av välfungerande och demokratiska organisationer världen över, inte minst genom att stödja kvinnor, unga, och andra marginaliserade grupper så att de ges möjlighet att göra sina röster hörda via civila samhället. På så vis kan vi i Sverige bidra till att människor i fattiga och auktoritära stater själva kan skapa djupgående och långsiktiga förändringar i sina länder.

Varför får svenska organisationer som Palmecentret biståndspengar?

Svenska organisationer får inte biståndspengar. Demokratiska civila samhällen, med många och välfungerande organisationer och föreningar, är nödvändiga för fattigdomsbekämpning, rättssäkerhet och demokrati. I civila samhällets organisationer kan människor organisera sig för att förändra sina samhällen, och därmed också sina egna liv. Därför har Sveriges riksdag beslutat att Sverige ska ge stöd till utvecklingen av civila samhällen världen över. Detta stöd kanaliseras via Sida till organisationer i det svenska civila samhället, bland annat Svenska Kyrkan, Forum Syd och Palmecentret. Dessa organisationer har i uppdrag att administrera stödet som inriktas på att stödja utvecklingen av välfungerande och demokratiska organisationer och civila samhällen runt om i världen. På så vis kan vi i Sverige bidra till att människor i fattiga och auktoritära stater själva kan skapa djupgående och långsiktiga förändringar i sina länder.

Hur blir det med Palmecentrets övriga verksamhet i Irak?

I nuläget bedriver Palmecentret endast verksamhet i form av partiinriktat demokratistöd i Irak. Det görs inom ramen för Sidas arbete med att stärka utvecklingen av demokratiska och välfungerande partier världen över. Palmecentrets partiinriktade demokratistöd i Irak görs i samarbete med Socialdemokraterna och det irakiska partiet PUK. Syftet är att bidra till stärkt partipolitisk organisering i Irak och utvecklingen av demokratiska och välfungerande progressiva partier. Och att stärka samarbetet mellan folkrörelser och civilsamhällen å ena sidan, och politiska partier å andra sidan, samt att stödja ungas, kvinnors och utsatta människors försök att engagera sig och delta i partipolitiken.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se