Olof Palmes Internationella Center

Information från Palmecentret: Palmecentret tillsätter utredning om lokal projektverksamhet i Ukraina

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 14:07 CET

Den svenska myndigheten för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, Sadev, har under hösten granskat det svenska utvecklingssamarbetet som genomförs genom svenska partianknutna organisationer (PAO). Sadev har bland annat granskat Palmecentrets stöd till utvecklingssamarbete med det ukrainska partiet SPU, genom att titta på tre olika projekt:

  • Ett projekt med SPU på central nivå, hanterat av Palmecentret (projektnummer 65 113)
  • Ett projekt med SPU Kharkiv, hanterat av Oskarshamns socialdemokrater (projektnummer 65 048)
  • Ett projekt med SPU Kyiv, hanterat av Värmlands socialdemokratiska partidistrikt (projektnummer 65 281)

Granskningen visar att det centrala projektet samt det projekt som Oskarshamns socialdemokrater ansvarar för, har genomförts på ett fungerande och acceptabelt sätt. Projektet med SPU Kyiv som Värmlands socialdemokrater har hanterat får däremot skarp kritik av Sadev.

- Palmecentret arbetar kontinuerligt med att säkerställa att svenska biståndspengar används effektivt och i enlighet med deras syfte. Pengarna ska nå fram till fattiga och utsatta. Under 2009 har Palmecentret genomfört en omfattande omorganisation med syfte att förbättra både verksamhetsstyrning, kontroll och rutiner för rapportering. Vi välkomnar därför Sadevs granskning av verksamheten för 2007-2008 i Ukraina och tar allvarligt på dess slutsatser. Vi kommer nu noggrant att följa upp kritiken som riktas mot det projekt som Värmlands socialdemokrater har genomfört, säger Palmecentrets verksamhetschef Olle Burell.

- För att detta inte ska upprepas har vi tillsatt en utredning som ska titta djupare på vad som hänt. Den ska bland annat ha ytterligare kontakt med Värmlands partidistrikt, SPU, Sadev och andra som har med saken att göra. Syftet är att utreda närmre vad som hänt och varför, samt vilka åtgärder som är nödvändiga, fortsätter Olle Burell.

- Palmecentret har under 2009 genomfört en omfattande omorganisation som inneburit ett flertal förbättringar av den interna kontrollen och de administrativa rutinerna. Att dessa förändringar har lett till en avsevärd förbättring bekräftas i en Sida-rapport med resultat från den nyligen genomförda systemgranskning Sida gjort av Palmecentret. Vi ser resultaten av Sadevs granskning som ett bevis på att den omorganisation vi gjort var nödvändig för att förbättra kontrollen. Vi fortsätter naturligtvis att kontinuerligt arbeta för att förbättra vår verksamhet, säger Olle Burell.

Socialdemokraterna i Värmland har under 2007-2008 samarbetat med det ukrainska partiet SPU för att stödja dess utveckling till ett välfungerande och demokratiskt parti. Deras projekt har inte lett till de planerade resultaten. Sadevs granskning visar att projektet har misslyckats med att genomföra verksamheten som den var planerad och med att nå sina uppsatta mål. År 2007 var projektets budget 100 000 SEK och år 2008 omfattade projektet 147 000 SEK. Det finns inget som tyder på att det har skett ekonomiska oegentligheter.

FRÅGOR OCH SVAR

Varför jobbar Palmecentret i Ukraina? Det ligger ju i Europa.

Ukraina är ett av Europas fattigaste länder och en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Vi arbetar i Ukraina för att stödja den demokratiska utvecklingen. Demokratiseringen ska leda till att Ukraina kan knytas närmare EU, öppna för mer handel, ökad tillväxt och minskad fattigdom. Det är ett mycket svårt och tyvärr tidskrävande arbete.

Landet har präglats, och präglas fortfarande av, politiskt instabilitet som lett till stora demokratiska problem. Ukraina är ett av de länder Sverige bedriver internationellt utvecklingssamarbete i. Därför förmedlar Sida pengar till olika organisationer, däribland Palmecentret, för fattigdomsbekämpning och demokratiarbete i landet.

Andra organisationer har avslutat sitt arbete i Ukraina på grund av det politiska kaoset och svårigheterna att bedriva verksamhet där. Varför har inte Palmecentret också gjort det?

Alla länder vi jobbar i har det gemensamt att de är fattiga och med stora brister i sina politiska system. Det är ju därför vi jobbar där. Och det är just när det är som svårast som det är som viktigast.  Så även om svårigheterna är stora är det viktigt att inte genast ge upp. Istället måste man hålla i och se om man kan bidra till att förbättra situationen. Det är inte alltid möjligt, och då bör verksamheten avslutas. För att kunna avgöra när det är rimligt, bevakar vi noggrant utvecklingen i de länder vi arbetar i.

Hur blir det med Palmecentrets kommande verksamhet i Ukraina?

Det aktuella projektet avslutades under hösten 2009 eftersom vi bedömde att det fanns brister i projektets genomförande. Bristerna bekräftades sedan av Sadevs gransking. Palmecentret kommer under 2010 utvärdera förutsättningarna för att bedriva verksamhet i Ukraina, bland annat påverkar den kaotiska politiska situationen detta. Därefter kommer vi att fatta beslut om nödvändiga åtgärder och en eventuell avslutning av verksamhet i landet.

Varför ger Palmecentret pengar till partier i andra länder?

Demokratiska och välfungerande partier är nödvändigt för fattigdomsbekämpning, rättssäkerhet och demokrati. Därför har riksdagen beslutat att Sverige ska ge stöd till utveckling av demokratiska partier världen över. Detta stöd kanaliseras via Sida till partinära organisationer, knutna till de partier som finns representerade i Sveriges riksdag. För Socialdemokraternas räkning är det Palmecentret som har fått i uppdrag att administrera stödet som inriktas på att stödja kvinnor, unga, fackliga och andra marginaliserade grupper inom partipolitiken.

Varför förmedlar Palmecentret pengar via socialdemokratiska partidistrikt i Sverige och inte direkt till fattiga människor?

Palmecentret använder i sin verksamget den gedigna kunskap som finns bland människor i svensk arbetarrörelse. Det innebär över 100 års praktisk erfarenhet av fattigdomsbekämpning och demokratiarbete. För att på bästa sätt ta till vara denna erfarenhet bedrivs en del av Palmecentrets projekt med hjälp av lokala och regionala organisationer inom svensk arbetarrörelse. Syftet är naturligtvis att stödja världens fattiga på bästa sätt.

Varför får svenska partier biståndspengar?

Svenska partier får inte biståndspengar. Demokratiska och välfungerande partier är nödvändiga för fattigdomsbekämpning, rättssäkerhet och demokrati. Därför har riksdagen beslutat att Sverige ska ge stöd till utveckling av demokratiska partier världen över. Detta stöd kanaliseras via Sida till partinära organisationer, knutna till de partier som finns representerade i Sveriges riksdag. För Socialdemokraternas räkning är det Palmecentret som har fått i uppdrag att administrera stödet som inriktas på att stödja kvinnor, unga, fackliga och andra marginaliserade grupper inom partipolitiken.

Hur blir det med Palmecentrets samarbete med socialdemokraterna i Värmland?

Vi har tillsatt en utredning som ska titta djupare på vad som hänt. Den ska bland annat ha ytterligare kontakt med Värmlands partidistrikt, SPU, Sadev och andra som har med saken att göra. Syftet är att utreda närmre vad som hänt och varför. Därefter kommer vi att besluta hur vårt framtida samarbete med Socialdemokraterna i Värmland kommer att påverkas. Vår omedelbara bedömning är dock att det inte finns någon anledning att tro att de brister som har uppmärksammats inom detta projekt är talande för socialdemokraterna i Värmland generellt.

Vad säger partiet i Ukraina?

SPU är ett fragmenterat parti med stora interna motsättningar vilket också framgår av Sadevs granskning. På grund av situationen i SPU är det med stor sannolikhet svårt att från dem få en representativ beskrivning av samarbetet med Palmecentret, men det finns ingen anledning att ifrågasätta Sadevs uppgifter i deras granskning. I våra direkta kontakter med SPU kommer vi att följa upp kritiken.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 370 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se