Skandia

Information från Skandia till aktieägarna med anledning av Old Mutuals bud

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:38 CEST

Skandias styrelse offentliggjorde den 23 september 2005 att man bedömer budet från Old Mutual som ofördelaktigt för Skandias aktieägare. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna i Skandia att tacka nej till budet.

Skandia offentliggör idag information riktad till aktieägarna, i vilken Skandia detaljerat redogör för bolagets planer för att fortsätta på egen hand. Vidare redovisas varför det ligger i aktieägarnas intresse att avvisa Old Mutuals bud och låta Skandias koncernledning, ledd av Hans-Erik Andersson, fullt ut verkställa beslutade planer där företaget på egen hand skapar ytterligare värden för aktieägarna.

Skandias styrelse anser att planerna för ett fortsatt självständigt Skandia skapar större värden för Skandias aktieägare och att Old Mutuals bud inte ger Skandias aktieägare en tillräckligt hög budpremie.

"Old Mutuals erbjudande innebär inte en tillräcklig kompensation för att aktieägarna lämnar över kontrollen av en affärsrörelse som har påtagligt intressanta tillväxtmöjligheter. Vi anser att Old Mutuals erbjudande är ofördelaktigt och vi rekommenderar aktieägarna att tacka nej till erbjudandet och att stödja Skandias koncernledning i arbetet med att fullfölja planerna att gå vidare på egen hand", säger Lennart Jeansson, ordförande i Skandias styrelse.

I en kommentar säger Hans-Erik Andersson, VD och koncernchef för Skandia:

"Jag är övertygad om att Skandia har betydande möjligheter att skapa bra värden för aktieägarna under de närmaste åren. Vi har en bra och intressant affärsmodell och är verksamma på en växande marknad för långsiktigt sparande. Vi har genomarbetade planer att ytterligare förbättra våra verksamheter och vi har ett ledningsteam och hängiven personal som kan göra detta."

"I aktieägarinformationen finns ytterligare detaljer kring vår Turboplan, vilken vi bedömer ska kunna bidra med 1,2 miljarder kronor per år i resultatförbättring att uppnås inom fem år. Planen godkändes av styrelsen i maj och implementeringen är redan påbörjad, vilket ger oss tillförsikt om att vi skall kunna genomföra planen fullt ut och nå de resultat som utlovas."

"Skandia är en nischaktör på marknaden för långsiktigt sparande, med fokus på kundservice och produktutveckling. Vi är övertygade om att Skandias attraktiva produktportfölj kommer att stärka vår position ytterligare på denna marknad och som självständigt bolag."

Dokumentet med aktieägarinformation finns tillgängligt på engelska på www.skandia.com. En svensk version kommer också att finnas tillgänglig inom kort. Skandia kommer därutöver under de närmaste dagarna att sända en sammanfattning till aktieägarna.

De viktigaste punkterna i Skandias dokument finns sammanfattade nedan.

Ett självständigt Skandia skapar en bra grund för värdeskapande

Skandia har som självständigt företag en intressant framtid, som drivs av stark tillväxt. Det är fel tillfälle att sälja nu
- Skandia har under de senaste åren genomgått en genomgripande förändring. Skandia har numera ett starkt fokus på lönsamhet och god styrning.
- Skandia har utvecklats väl i enlighet med fastlagda planer för 2002-2005 och bedöms kunna fortsätta att utvecklas väl enligt dessa planer.
- Många av Skandias koncernbolag börjar nå kritisk massa.
- Skandias planer förväntas ge både stark tillväxt och förbättrad avkastning på embedded value.
- De närmaste två åren ser lovande ut.

Styrelsen anser att Old Mutuals bud inte avspeglar de intressanta tillväxtmöjligheter som finns för Skandias verksamhet
- Den nordiska verksamheten utvecklas nu väl och redovisar stark resultat- och försäljningstillväxt.
- SkandiaBanken är en integrerad del av Skandias erbjudande till kunderna. Banken har en hittills outnyttjad potential i den ökade integrationen med Skandias övriga verksamheter i Norden.
- Verksamheten i division UK, Asia Pacific & Offshore fortsätter att växa snabbare än marknaden och Skandia förväntas få en stark position på den brittiska marknaden till följd av reformer på den lokala marknaden.
- Division Europe & Latin America har under senare år vuxit betydligt och utvecklats till ett starkt tredje ben i Skandias affär.
- Verksamheten inom fondsparande förväntas nå lönsamhet enligt IFRS-redovisning år 2006.
- Resultatet enligt IFRS och kassaflödet förbättras stadigt.

Skandia har en stark balansräkning som möjliggör tillväxt
- Skandia har kraftigt minskat sin upplåning. Som en följd har Skandia en stark balansräkning med kapacitet att kunna finansiera tillväxt.
- Skandia har tillgång till en rad flexibla och goda finansieringsmöjligheter och behöver inte kapital från Old Mutual.
- Skandias redovisade embedded value är försiktigt redovisat.

Turboplanen: kostnads- och intäktssynergier ökar Skandias värde
- Ny organisation kan skapa betydande interna synergier.
- Turboplanen har utvecklats för att öka effektiviteten i hela koncernen. Genom planen läggs en solid grund för framtida tillväxt och möjligheterna att skapa ökat kundvärde förstärks på de lokala marknader där Skandia är verksamt. Turboplanens kostnadsbesparingar uppskattas till 1,2 miljarder kronor per år.
- Den 30 maj 2005 instruerade styrelsen Skandias ledning att fullt ut genomföra Turboplanen.

Old Mutuals bud är ofördelaktigt och för lågt

Budpremien i Old Mutuals bud är oacceptabelt låg
- Old Mutual erbjuder en budpremie på endast 5,5 procent på Skandias aktiekurs, justerat för marknadens utveckling.
- Jämfört med andra liknande affärer är budpremien på 5,5 procent alldeles för låg. Den genomsnittliga premien i liknande affärer har legat i intervallet 25 - 40 procent.
- Old Mutual övervärderar budet genom att inkludera en aktieutdelning som inte kommer att tillfalla Skandias aktieägare.
- 60 procent av budets värde utgörs av Old Mutual-aktier, vilket innebär både en marknadsrisk och att inlämnade aktier blir inlåsta under en viss tid innan affärer slutförs. Det kan ytterligare försämra budnivån.

Old Mutual-aktien representerar en annan typ av investering än Skandia-aktien med särskilda risker
- Old Mutuals aktie är exponerad mot marknader med mer osäkra framtidsutsikter.
- Old Mutual är exponerat mot påtagliga valuta- och andra risker.
- Old Mutuals försäkringsverksamhet har vissa mindre attraktiva riskexponeringar vilka Skandias aktieägare kan vilja undvika.

Old Mutuals bud saknar strategisk logik och kan medföra påtagliga risker
- Budet från Old Mutual saknar industriell logik.
- Om uppköpet av Skandia genomförs kommer Old Mutuals skuldbörda att öka. Ett sammanslaget bolag kommer, enligt Skandias uppfattning, att vara finansiellt svagt och kommer att tvingas sälja dotterbolag och/eller verksamheter.
- De synergier som Old Mutual redovisar kan vara överskattade och inte tillräckligt förankrade. De positiva skattesynergierna uppvägs av negativa skattekonsekvenser och andra kostnader.
- En transaktion medför påtagliga intäkts- och integrationsrisker.
- Skandia anser att Old Mutuals strategiska förslag är bristfälliga. Old Mutual har föreslagit en försäljning av SkandiaBanken, som är en mycket viktig del av Skandias nordiska verksamhet och en allt viktigare distributionskanal för Skandias sparande- och försäkringsprodukter.

Ett självständigt Skandia kan på egen hand förverkliga alla de synergier som Old Mutual föreslår
- Skandia kan självt åstadkomma större positiva effekter.
- Synergivinsterna i Turboplanen bör fullt ut tillfalla Skandias aktieägare. Old Mutual betalar inte för dessa vinster.


För ytterligare information, kontakta:
Hans-Erik Andersson, VD och Koncernchef, tel. 08-788 25 00
Harry Vos, chef för Investor relations, tel 08-788 36 43
Jan Erik Back, Chief Financial Officer, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97


Legal friskrivning - Framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information, bl.a. i form av förväntningar rörande Skandias rörelseresultat och finansiella ställning, konkurrenskraft, strategi och måluppfyllelse samt antaganden rörande de marknader Skandia verkar på. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti för framtida utfall.

Framtidsbedömningar är till sin natur förenade med stor osäkerhet och risk. Sådana faktorer som kan komma att påverka faktiskt utfall i framtiden är bl.a. uteblivna affärsmöjligheter och effektivitetsvinster, ogynnsamma utfall av rättsliga processer samt allmänna förändringar på de marknader Skandia är verksamt och de finansiella marknaderna i stort.

Skandia åtar sig ingen skyldighet att offentliggöra uppdateringar av den framtidsinriktade informationen.

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande återspeglar Skandias styrelses och företagslednings åsikter och utgör i dessa delar inte verifierbara fakta.