Länsstyrelsen i Östergötlands län

Information inför presskonferensen med Vattenmyndigheten onsdag 28 mars.

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 12:00 CEST

I slutet av år 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft. Direktivet är ett gemensamt regelverk som omfattar Europas alla yt-, grund- och kustvatten. Det övergripande syftet med direktivet är att se till att en ”god vattenstatus” uppnås och bibehålls inom den europeiska unionen.

Länsstyrelsen Östergötland ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt med Länsstyrelsen i Kalmar som myndigheten. På länsstyrelsen finns ett beredningssekretariat med uppgift att samordna arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten på regional nivå och utgör kontaktyta gentemot vattenmyndighetens kansli och mot olika aktörer inom delområdet Motalaström.

Beredningssekretariatet ska medverka till att utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram inom vårt geografiska ansvarsområde (dvs Motalaström).


För ytterligare information kontakta

Niclas Bäckman 013 -19 65 51
Erik Årnfelt 013 -19 61 35

Länsstyrelsen Östergötland
Sociala enheten
581 86 Linköping

telefon: 013 - 19 60 46

Länsstyrelsens hemsida: www.e.lst.se
e-post: theddy.jonsson@elst.se