Strict

Information om STRICTs företrädesemission

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 15:41 CET

(AktieTorget: STRI B)

Såsom tidigare kommunicerats kommer 1,618 STRICT AB (publ) ("STRICT") att genomföra en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

De som på avstämningsdagen den 28 februari 2011 är registrerade som aktieägare i STRICT erbjuds med företrädesrätt att teckna fem (5) nya aktier av serie A respektive serie B för varje tretal (3) innehavda registrerade aktier av respektive serie. Teckningskurs är fastställd till SEK 0,19. Teckningstiden pågår under perioden 4 - 18 mars 2011 och handel i teckningsrätter sker under perioden 4 - 15 mars 2011.

Genom företrädesemissionen emitteras högst 2.333.333 aktier av serie A och högst 84.846.833 aktier av serie B. Samtidigt som företrädesemissionen kommer STRICT att genomföra en riktad emission av 10.000.000 aktier av serie B till samma teckningskurs som i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Löfgren
VD, 1,618 STRICT AB (publ)

Telefon 08-5450 7350
Mobil 0704-91 81 71
mats.lofgren@strict.se


Vänligen se även www.strict.se.

STRICTs affärsidé är att skapa aktieägarevärde genom långsiktig investeringsverksamhet som kompletteras med en vinstgivande rådgivningsverksamhet. Med fokus på vinstgivande bolag inom så kallade generationsskiftesbolag tar STRICT en aktiv roll och bidrar till respektive företag expansion. STRICT har även rollen som managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i.
Rådgivning bedrivs inom områdena Corporate Finance, Investor Relations, Governance, Affärsjuridik och Ekonomi. Förutom de bolag som STRICT investerat i utgörs kunderna huvudsakligen av noterade företag. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Rådgivning inom områdena Investor Relations, Governance, Affärsjuridik och Ekonomi bedrivs i separata dotterbolag.
Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapitalmarknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. STRICT har cirka 500 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.