Boliden AB

Information till Bolidens aktieägare offentliggörs med anledning av affären mellan Boliden och Outokumpu

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:32 CET

Boliden offentliggör idag information med anledning av affären mellan
Boliden och Outokumpu. Informationen utgör underlag för aktieägarnas
beslut vid den extra bolagsstämman i Boliden som hålls den 18 december.

I aktieägarinformationen redogör Bolidens styrelse bland annat för
motiven till affären. Vidare presenteras också Nya Boliden samt gruv-
och smältverksamheterna som kommer att förvärvas från Outokumpu,
inklusive finansiell information proforma.

Informationen finns tillgänglig på svenska och engelska. En
sammanfattning av aktieägarinformationen kommer att skickas till
aktieägarna i Boliden i god tid före bolagsstämman. Det mer omfattande
dokumentet kan beställas hos Boliden på telefon 08-610 15 00 eller via e-
post: info@boliden.se. Dokumenten kan också laddas ner från Bolidens
hemsida www.boliden.se.

Boliden och Outokumpu presenterade affären den 8 september 2003 varefter
parterna undertecknade slutliga överlåtelseavtal den 25 oktober sedan
godkännande erhållits av respektive företags styrelser. Boliden har
därefter erhållit ny lånefinansiering för genomförande av affären om 373
miljoner euro (cirka 3,3 miljarder kronor) från ett konsortium bestående
av ett mindre antal svenska och internationella banker. Vidare har
Bolidens nuvarande långivare godkänt affären. Finansieringen är
villkorad av färdigställande av lånedokumentation.

Som tidigare meddelats förväntas affären kunna slutföras i slutet av
december och förutsätter bland annat godkännanden från berörda
konkurrensmyndigheter vilka beräknas lämna sitt utlåtande under
december. Vidare krävs att aktieägarna i Boliden vid den extra
bolagsstämman den 18 december bland annat bemyndigar styrelsen att
genomföra såväl en riktad nyemission till Outokumpu (apportemission) som
en nyemission med företrädesrätt för Bolidens aktieägare.

De gruv- och smältverkstillgångar som Boliden avser förvärva från
Outokumpu har värderats till 736 miljoner euro (cirka 6,6 miljarder
kronor). Som tidigare meddelats ska den slutliga köpeskillingen regleras
med hänsyn tagen till räkenskaperna vid
överlåtelsetidpunkten för de förvärvade tillgångarna och huvudsakligen
baseras på förändringar i det sysselsatta kapitalet mellan den 31
december 2002 och tidpunkten för fullföljandet av transaktionen. Enligt
nuvarande prognos förväntas det sysselsatta kapitalet öka med 70-90
miljoner euro (cirka 620-800 miljoner kronor) under 2003. Finansieringen
av denna ökning kommer att ske genom att det förlagslån som Outokumpu
ger till Boliden ökas med motsvarande belopp när affären fullföljs.

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Boliden och Alfred Berg
är finansiell rådgivare till Outokumpu i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Boliden
Jan Johansson, VD och koncernchef
tel. +46 8 610 16 02, mobil +46 70 555 02 02
e-mail: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Informationsdirektör
tel +46 8 610 15 57, mobil +46 70 618 95 95
e-mail: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.se

Outokumpu
Eero Mustala, Informationsdirektör
tel. + 358 9421 24 35
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, Chef investerar- och mediarelationer
tel. +358 9 421 2438, mobil +358 40 530 0778
e-mail johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com