OEM International AB

INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 08:47 CEST

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2005 lämna utdelning med 7:00 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 28 april 2006.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Orvar Pantzar, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén,
Gunnar Eliasson samt Lars-Åke Rydh.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 600.000 st
B-aktier.

Återköp av aktier
Styrelsen bemyndigades

att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier,
att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna,
att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras.

Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Bolagsordning
Ny bolagsordning antogs på årsstämman. Bolagsordningen i sin helhet återfinns på hemsidan www.oem.se.

Nästa rapporttillfälle
Halvårsrapport januari-juni 2006 kommer att lämnas den 27 juli 2006.


Tranås den 25 april 2006

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)


Jörgen Zahlin
Verkställande direktör

Hans Franzén
Styrelseordförande


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system. Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Bolaget omsatte 1.525 MSEK under 2005. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid årsskiftet 541 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är noterad vid O-listan på Stockholmsbörsen. OEM:s finansiella mål är en årligt tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt en soliditet som inte understiger 35 %. www.oem.se