FMV

Informationsövertag är målet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:28 CET

FMVs projekt LedsystT lägger den tekniska grunden för Försvarsmaktens kommande ledningssystem.

Bahcos nedlagda fläktfabrik i Enköping har omvandlats till Försvarsmaktens utvecklingscentrum. Här utvecklas försvarets nya ledningssystem, navet i det nätverksbaserade insatsförsvaret. Vid återkommande experimenten testas teknik som ännu bara finns på utvecklingsstadiet.

Utländska officerare från nio länder, EU-experter med erfarenhet från Kosovo, poliser, forskare och en rad andra yrkesgrupper var representerade under den fyra veckor långa experimentövningen Demo 06 höst som nyligen avslutades.

Resultatet av arbetet, som pågått i flera år i främst Enköping, med återkommande experiment liknande Demo 06 höst, ska så småningom leda till ett skarp system som ska göra det möjligt att samla in information från en rad olika håll, exempelvis militära enheter till sjöss, i luften och på marken, polis, räddningstjänst och kustbevakning. En första version av systemet beräknas vara i drift 2010.

Att kunna ta emot och lämna rätt information, såväl mellan vapengrenar som över myndighets- och nationsgränser, det är framgångsfaktorn i framtida krislägen. Med hjälp av tekniska "bryggor" kan data ur olika system "översättas" och föras in i ett gemensamt nät. Säkra lösningar för detta tas nu fram av FMV och projekt LedsystT, som tillsammans med Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan är involverade i verksamheten med att ta fram förutsättningar för det framtida ledningssystemet.

- Det framtida försvaret är tjänstebaserat, säger Lars Ahlm, projektledare för LedsystT. Det betyder till exempel att ett fartyg inte längre bara är ett fartyg. Med hjälp av nätverket kan det användas i ett större sammanhang. En kryssningsmissil ombord kan användas av ett skytteförband och en radarstation i land kan användas för att leda fartygets artilleri.

Från nätet kan exempelvis stridsledningscentralen hämta den information man efterfrågar. Den enskilde soldaten kan också få en bättre bild av läget, med hjälp av information han eller hon hämtar från flera olika källor. Följden blir att rätt beslut kan fattas snabbare.

För att komma fram till hur det nya ledningssystemet ska vara utformat och vilka roller berörda parter ska ha genomfördes flera försök i samband med Demo 06. För första gången kopplades exempelvis hemliga och öppna system samman. Dessutom genomfördes försök där militära och kommersiella radiosystem blandades.

Arbetet framöver, som kommer att pågå under många år, handlar om att föra in de tekniska lösningarna i befintliga och nya system. Genom att anpassa gamla system kan de också koppla upp sig mot det gemensamma nätet och byta information.

Läs mer om LedsystT och utvecklingen av det nätverksbaserade ledningssystemet i nummer 4 2006 av FMVs tidning PROTEC. Utkommer i mitten av december.