Banverket

Infrastrukturpropositionen blir startskott för gemensam planering

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:45 CEST

Trafikverken ska för första gången utarbeta en gemensam plan för utveckling av infrastrukturen. Det är innebörden av regeringens infrastrukturproposition.

- Det här skapar nya möjligheter till ett transportsystem som sätter kunden och miljön i fokus samtidigt som det ställer större krav på oss som myndighet, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

Användarfokus, tillgänglighet och regionförstoring är några av de nyckelbegrepp som ska känneteckna inriktningen för transportsystemet, enligt infrastrukturpropositionen som presenterades på tisdagen.

Regeringen avdelar särskilda medel för drift och underhåll för järnvägar respektive vägar. För investeringar finns en gemensam summa för utveckling av transportsystemet utöver de investeringar som redan pågår eller har beslutats. Totalt sett gör regeringen en större satsning på infrastruktur än i föregående plan.

Trafikverken ska under första halvan av 2009 ta fram en gemensam trafikslagsövergripande plan för perioden 2010-2021. Planeringen ska ske i samråd med regionerna som även ska ta fram regionala planer.

- Vi har tillsammans med de tre andra trafikverken sedan i vintras utarbetat modeller för planering och för gemensam analys av långväga persontransporter och gods. Vi ser fram emot att förvalta förtroendet att ta fram planen och föra en fortsatt dialog med regionerna, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

- Vi har jobbat utifrån vilka transportfunktioner Sverige behöver för att klara både tillväxt och klimat. Vi kommer att arbeta fram en plan för utveckling av ett transportsystem där de olika transportslagen används tillsammans på effektivast möjliga sätt. Järnväg och kollektivtrafik har en allt viktigare roll ett spela som en del i ett effektivt transportsystem, säger Minoo Akhtarzand.

I propositionen nämns särskilt att flaskhalsar i storstadsområdena måste åtgärdas. Transportsystemet ska också vårdas och utvecklas för livskraftiga landsbygder. I prioriteringen av åtgärder kommer samhällsekonomiska analyser och regionala systemanalyser att spela en viktig roll.

I propositionen slås fast att kollektivtrafikens andel av resorna bör öka. Ökad konkurrens på spåren anges som ett viktigt inslag. Regeringen föreslår att statsbidragen till regionala järnvägsfordon ska avskaffas, eftersom fordon ska ses som ett konkurrensmedel.

För godstrafiken på järnväg anger propositionen som inriktning att man bör utreda att göra det möjligt att köra tyngre tåg med större lastprofil i en större del av järnvägsnätet.

Banavgifterna, det vill säga priset för att köra tåg på spåren, föreslås även i fortsättningen främst sättas på samhällsekonomisk grund. För att utnyttja kapaciteten effektivt vid trängsel på spåren nämns i propositionen möjligheten till medfinansiering genom höjda banavgifter.

Regeringen tillsätter en utredare för att särskilt titta på frågan om Sverige ska bygga höghastighetsbanor, järnvägar som medger hastigheter på 300 kilometer i timmen. Till sommaren 2009 ska utredningen vara klar. Banverket har i en rapport till regeringen i juni i år konstaterat att höghastighetsbanor kan ge stora kapacitetsvinster för både gods- och persontrafik men att ytterligare beslutsunderlag behövs.

För lågtrafikerade banor ska Banverket i samråd med övriga transportmyndigheter och regionala organ analysera vilka banor som är samhällsekonomiskt motiverade att rusta till högre standard respektive upprätthålla nuvarande funktion. Nedläggning av en bana ska först kunna ske när alla alternativ till drift har övervägts och efter en samhällsekonomisk behovsanalys.

Handeln med utsläppsrätter ska utvidgas till fler transportslag. Enligt EU-beslut omfattas flyget senast från 2012. Regeringen vill på sikt även få in vägtransporterna i systemet. Eldriven järnvägstrafik omfattas redan av handeln med utsläppsrätter.

Infrastruktur föreslås även i framtiden i huvudsak finansieras med statliga anslag, lån bara i undantagsfall. Regional medfinansiering kommer att finnas som möjlighet att öka investeringarna.

Medel ska avsättas för att förebygga problem som kan förväntas uppstå på grund av klimatförändringar. Regeringen förutskickar också att reglerna för den fysiska planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar kan komma att ses över för att korta tiderna mellan beslut och genomförande.


Kontakta:

Banverkets presstjänst
0774 - 410 910

Information om Banverket:
www.banverket.se