Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Inga nya järnvägsinvesteringar i nästa långtidsplan

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2015 19:06 CET

Per Lindroth flaggade i sitt föredrag, i det möte NSJ, Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete, hade ordnat i Göteborg, för att det blir inga nya järnvägsinvesteringar efter 2018 utöver de som påbörjats innan dess. I stället skall satsas på underhåll och trimningsåtgärder, men bara på de stora banorna.

Per Lindroth är en av projektledarna för utredningen: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Den går nu på remiss och skall bli underlag för regeringens infrastrukturproposition om nästa långtidsplan.

Det blir troligen inte mer pengar till infrastrukturen i nästa långtidsplan än i dagens: 522 miljarder och 681 om man räknar med länsanslagen. Man har också fått i uppdrag att utreda vad som händer om man höjer eller minskar anslaget med 15 procent. Den prutade budgeten ger förskräckliga resultat och den höjda räcker till 4-5 miljarder mer till underhåll per år, en 50-procentig ökning för att återställa standarden,men bara på de stora banorna. För ett vidmakthållande av hela nätet behövs 22 miljarder kronor inklusive banavgifter.Det finns inte entreprenörskapacitet för att kunna öka budgeten mer än 15 procent. Trafikverket kan inte ta hand om pengarna.

Man hade fyra utmaningar att möta: urbanisering, skapa ett robust system, vara flexibel inför ny teknik och att minska klimatutsläpp. Jag motsätter mig att bygga för ökad storstadstillväxt. Det man föreslår räcker inte för att ge ett robust system. Flexibiliteten inför ny teknik verkar mycket liten på Trafikverket. Klimatutsläppen kommer att öka.

Rapporten kunde vara en blåkopia av den nationella transportplanen nu 2014-2029. Den byggde i sin tur på Kapacitetsutredningen som hade överdriven prognos för ökningen av biltransporter men underskattade behovet av järnvägstransporter och hade helt orealistiska siffror för flyget. Där föreslogs att flyg skulle vara huvudtransportmedel mellan de större orterna. Den här rapporten visar lika lite hänsyn till Sveriges och EU:s klimatmål eller framtida sinande olja i sin tro på bil och flyg.

Personbilstrafiken tros öka 25 procent och lastbilstrafiken 55 procent. På en fråga från publiken om inte Peak Car redan inträffat svarade Per Lindroth att det var bara ett hack i en uppåtgående kurva. Han hävdade vidare att det inte är ett kostnadseffektivt att sänka klimatutsläpp genom att minska biltrafiken. Det får bara marginell påverkan. Skall utsläppen minskas med det behövs det mycket stora investeringar eftersom vägtrafiken idag står för 80 procent av transporterna. Höghastighetsjärnväg påverkar inte fördelningen mellan trafikslagen. Vägslitageavgifter påverkar inte körkostnader eller trafik så mycket. Järnvägen har för dålig kapacitet för att kunna ta över.

Per Lindroth sade att man måste våga göra prioriteringar och avveckla olönsamma järnvägar. Utrymmet för investeringar är begränsat. Med oförändrad totalram föreslår Trafikverket underhållet öka på bekostnad av investeringar. Det behövs 4-5 miljarder kronor om året för att återställa standarden. Anspråken till Sverigeförhandlarna om extra investeringar till järnvägen var på 160-180 miljarder kronor. Till förra långtidsplanen kom önskemål om 800-900 miljarder kronor.

Enda föreslagna nyinvesteringen i den nya långtidsplanen är 30 miljarder kronor för dubbelspår på Ostkustbanan. När Norrbotniabanan byggs kan inte dess kapacitet begränsas av banorna söderut. Här kan sägas att den halvhjärtade upprustningen av Ådalsbanan gör också den till en propp i systemet. ERTMS skall byggas ut i Skandiakorridoren Stockholm-Malmö till 2018. Till 2030 skall 30 miljarder investeras i ERTMS

Den politik som aviserats av politikerna är vägslitageskatt, bränsleskatt, längre och tyngre godståg och lastbilar och ett bonus-malus-system, att miljövänliga fordon skall få en bonus som bekostas av avgift på de icke miljövänliga.

Hans Sternlycke