Näringsdepartementet

Inga vägtullar på E6 i norra Bohuslän

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 11:52 CEST


Det saknas förutsättningar för att införa vägtullar på E6 sträckan Rabbalshede-Hogdal i norra Bohuslän. Den slutsatsen drar den särskilde utredaren Anders Engdahl som i dag överlämnar betänkandet Andra vägar att finansiera nya vägar, SOU 2006:33. I betänkandet finns också överväganden om hur en framtida kilometerskatt kan användas för finansiering av vägar.

På E6 sträckan Rabbalshede-Hogdal är det på grund av EG-rättslig reglering inte tillåtet att ta ut vägtull av tunga lastbilar. Ett vägtullsystem som endast omfattar lätta fordon bedöms få alltför omfattande negativa konsekvenser; avledningen av trafik till det omgivande vägnätet som kan användas kostnadsfritt skulle bli betydande och kostnaden för betalsystemet i förhållande till intäkterna skulle bli mycket stor. Vägtull bör därför inte införas på sträckan. Avgiftsfinansiering av vägar är en angelägen fråga som enligt utredaren bör behandlas i ett generellt perspektiv. Regeringen har nyligen i den transportpolitiska propositionen (Moderna transporter, prop. 2005/06:160) anfört att kilometerskatt för tunga lastbilar kan bidra till en hållbar utveckling. En analys av kilometerskattens effekter på regioner och näringar skall enligt regeringen presenteras under hösten 2006, med sikte på ställningstagande i riksdagen våren 2007. Anders Engdahl konstaterar i betänkandet att det inom ramen för ett framtida kilometerskattesystem finns utrymme för regional medfinansiering av angelägna vägprojekt. Medfinansieringen skulle innebära att kilometerskatten under en begränsad tid höjs i ett område. Intäkterna av den förhöjda kilometerskatten används för att finansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar som annars inte kan komma till stånd. En avgörande förutsättning för sådan finansiering är enligt utredaren att de regionala aktörerna känner tillit till att det regionala bidraget används som avsett och att inte anslagstilldelningen minskar till följd av finansieringen.


Kontakt:
Anders Engdahl
Särskild utredare
070-226 06 12

Åsa Ståhl
Sekreterare
031-701 53 58
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar (http://www.regeringen.se/sb/d/6308/a/61323)