Landstinget i Östergötland

Ingen delning av den psykiatriska kliniken på US

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 15:27 CEST

Multiprofessionella team ska bildas

Under året har centrumchefen Curt Blomquist i samråd med landstingsdirektören arbetat med åtgärder för att få till stånd goda arbetsformer inom den psykiatriska kliniken på US. Detta så att alla medarbetare ska kunna inrikta sina krafter på patientarbete.

En möjlig väg har varit att dela kliniken i två enheter.

Det är dock värt att försöka uppnå samma syfte och utveckling med dagens organisation. Därför bibehålls nu kliniken i sin helhet.

Följande utveckling kommer att genomföras inom kliniken:

För att utveckla vården av patienterna:

· en tydlig fokusering på rörliga omvårdnadsteam, mobila team och stärkt samarbete med primärvården
· fortsatt uppbyggnad av så kallade multiprofessionella team
· fokusering på det uppdrag kliniken har från hälso- och sjukvårds-nämnden

För att förbättra arbetsformer och arbetsmiljö:

· Inre organisering i team inom kliniken, i teamen ingår samtliga yrkesgrupper
· Aktiv uppföljning av att utvecklingen genomförs i rätt riktning. Månatliga avstämningsmöten som leds av centrumchefen. I denna deltar alla delar av kliniken, fackliga organisationer och landstingsdirektören.

Nästa steg är att rekrytera en ny chef till kliniken. Redan tidigare har nuvarande chef valt att inte fortsätta sitt förordnande.

Ytterligare upplysningar ges av landstingsdirektör Åke Rosandher tel 013-22 72 76, mobil 070-571 93 74 och centrumchef Curt Blomquist tel 013-22 13 82.