Sveriges Radio

Ingen ekonomisk kris på Sveriges Radio

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 10:57 CET

Uppgifter i media på fredagen gjorde gällande att Sveriges Radio är i ekonomisk kris.

- Så är inte fallet. Sveriges Radio har en god ekonomi, säger SR:s vd Peter Örn i en kommentar.

De uppgifter som ligger till grund för påståenden om en akut ekonomisk kris, och att det fattas pengar för att driva verksamheten 2007, kommer från det pågående budgetarbetet inför nästa år.

Bakgrund

- Sveriges Radio har sedan flera år kunnat bedriva programverksamhet för mer pengar än vad man får i årlig medelstilldelning från tv-avgifterna, som finansierar public service, säger Peter Örn.

- Detta har varit möjligt, och är beslutat av SR:s styrelse. Bakgrunden är att företaget i början av 2000-talet fick drygt 300 miljoner kronor i återbetalning av inbetalade pensionspremier från företaget Alecta.

Istället för att förbruka medlen i ett slag valde Sveriges Radio att fördela användandet över en följd av år. Enligt styrelsens beslut skulle pengarna användas för programutveckling och kompetensutveckling.

Så har skett under en följd av år. Bland annat är SR:s satsningar på webben och i mobilen en frukt av detta utvecklingsarbete. Omfattningen av de särskilda satsningarna har uppgått till i snitt 60 miljoner kronor per år.

Inom något år är dessa extrapengar förbrukade, och vd Peter Örns budgetförslag till styrelsen, som behandlas den 12 december 2006, är ett sätt att i god tid och planerat anpassa verksamheten till den ordinarie medelsramen - utan extramedel att tillgå.

Peter Örn föreslår styrelsen att anpassningen genomförs under 2007. Det innebär att 60 miljoner kronor tillförs programverksamheten även 2007 som engångsmedel - för att finansiera befintlig programverksamhet och olika utvecklingsprojekt i likhet med tidigare år. Men denna gång med tillägget att verksamheten 2007 successivt ska anpassas till ordinarie medelsram.

Det betyder att de 60 miljonerna inte finns att tillgå från 2008.

För att underlätta neddragningen föreslår vd Peter Örn att 30 miljoner kronor satsas på särskilda åtgärder för att klara omställningen.

Samtidigt föreslår Peter Örn att investeringarna inom SR tillfälligt minskas med 20 miljoner kronor 2007, och att ökningen av de externa produktionsutläggningarna stannar vid 30 miljoner kronor 2007 - jämfört med tidigare föreslagna 40 miljoner kronor. Det innebär att de totala utläggningarna till externa produktionsbolag 2007 blir 110 miljoner kronor i stället för 120 miljoner.

- Ett skäl att hålla nere investeringarna under nästa år är att behovet av investeringar är lägre medan neddragningen pågår, säger Peter Örn.

- När det gäller de externa utläggningarna är den sänkta ambitionen bl.a. en följd av att den externa produktionsmarkanden för radio fortfarande är under uppbyggnad. Nivån på 110 miljoner kronor är därför mer realistisk nästa år.

- Vi vidtar dessa åtgärder nu för att ha handlingsfrihet i vårt reformarbete, och undvika att vi i framtiden hamnar i en akut ekonomisk kris, avslutar Peter Örn

Ytterligare information:
Mikael Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 08-784 50 12, mobil: 070-560 40 41

Bakgrundsfakta:

- Sveriges Radio sänder mer än 120.000 timmar radio årligen i ett 40-tal kanaler

- 4 miljoner lyssnar varje dag

- Företagets totala omslutning är drygt 2,2 miljarder kronor per år

- Verksamheten finansieras genom tv-avgifterna som hushållen betalar

- Sveriges Radio får 37,5 procent av de samlade tv-avgiftsmedlen enligt riksdagsbeslut