Socialdepartementet

Ingen får vara Svarte Petter

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:51 CESTVistelseutredningen har i dag överlämnat betänkandet Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Svarte Petter syftar på personer som saknar tydlig tillhörighet till en viss kommun. Det kan t.ex. handla om en hemlös person som rör sig mellan olika kommuner eller en våldsutsatt kvinna som har tagit sig till en kvinnojour utanför bosättningskommunen. Gemensamt är att det ofta rör sig om socialt mycket utsatta personer med behov av omfattande stöd- och hjälpinsatser.

Utredningen visar att kommunerna i dessa fall ibland fokuserar på ansvarsfrågan och inte så mycket på den enskildes behov av stöd och hjälp. Det resulterar i att den enskilde inte sällan hänvisas fram och tillbaka mellan olika kommuner. Ingen vill sitta med Svarte Petter!

Utredningen föreslår nu en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen för att förtydliga kommunernas ansvar i dessa och andra situationer. Den enskilda människans behov av stöd och hjälp ska komma i förgrunden och ansvarsfrågorna ska lösas utan att tid och kraft behöver läggas på tvister mellan kommunerna.

Enligt socialtjänstlagen är det den kommun där den enskilde vistas som har ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp av socialtjänsten. Utredningen anser att principen om vistelsekommunens ansvar ska vara kvar som huvudregel, eftersom den garanterar den enskilde stöd och hjälp oavsett var han eller hon befinner sig. Men om den enskilde är bosatt i en annan kommun ska vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta stöd- och hjälpinsatser. Andra än akuta insatser ska bosättningskommunen svara för.

Utredningen har även haft till uppgift att granska ansvaret för hemtjänst åt äldre och andra när de t.ex. vistas i sin sommarstuga som ligger i en annan kommun. Här anser utredningen att "semesterkommunen" ska ha ansvaret. Vissa typiska semesterkommuner skulle gärna se att bosättningskommunen fick ansvaret även när den enskilde tillfälligt vistas i semesterkommunen. En sådan lösning har dock enligt utredningens mening stora nackdelar. Omfattningen av den hemtjänst som beviljas till personer som inte är folkbokförda i kommunen är också relativt sett så liten att det inte finns anledning att föreslå ett system för att omfördela medel mellan kommunerna.

Utredningen föreslår särskilda regler som ska klargöra vilken kommun som har ansvaret när det gäller personer som utsätts för våld av närstående eller hotade vittnen som måste byta bostadsort och hemlösa som rör sig mellan olika kommuner. Utredningen har också förslag som ska underlätta ansvarsfördelningen när personer evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands.

Slutligen föreslås nya regler för att förenkla och påskynda överflyttningen av ärenden mellan kommunerna. Socialstyrelsen ska också kunna fatta beslut om ärendeansvar när två eller flera kommuner trots de nya reglerna inte är överens om vilken kommun som är skyldig att bistå den enskilde.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

RELATERAT
SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten.Kontakt:
F.d. lagmannen
Lars Grönwall
Särskild utredare
08-405 23 60
070-54 27 092

Pernilla Krusberg
Utredningssekreterare
08-405 28 59
076-809 48 96

Sofia Landelius
Utredningssekreterare
08-405 24 99
076-809 45 92

Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65