Saco

Ingen forskning utan forskare - 10 punkter för en offensiv forskarpolitik

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:36 CEST

Mycket av det som ger människor lusten att söka och systematisera kunskap är svårt för forskningspolitiken att komma åt, åtminstone annat än indirekt. Men det finns åtgärder som regeringen skulle kunna föreslå i den forskningspolitiska propositionen för att trygga den framtida rekryteringen av forskare:


  • Tusen nya lektorat på gymnasiet. Det behövs för att höja och säkra gymnasieutbildningarnas kvalitet.

  • Ökad lärartäthet och forskarkontakt på högskolans grundutbildningar. Alla studerande ska få den lärarkontakt som behövs för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och forskande ska få lärare rimliga arbetsvillkor.

  • Öka andelen disputerade lärare inom högskolan. Det är rimligt att kräva att 50 procent av lärarna vid högskolorna och två tredjedelar vid universiteten ska vara disputerade.

  • Kombinationstjänster för den kliniska forskningen. Det måste inrättas fler tjänster som gör det möjligt för dem som arbetar inom vården att tidigt kombinera sin vanliga tjänstgöring med forskning.

  • Satsa på de goda miljöerna. Det är viktigt att forskningspolitiken gör det möjligt för universiteten att bygga upp spännande miljöer, inte minst internationella sådana, som lockar nya forskare till sig och sporrar de redan verksamma.

  • Stimulera rörligheten. Högskolan bör inrätta tjänster där ett villkor ska vara att de sökande har bedrivit kvalificerad forskning inom andra miljöer, gärna internationella.

  • Marknadsanpassa doktorandlönerna. Lönerna för doktorander ska ligga på en nivå som är rimligt konkurrenskraftig i förhållande till vad arbetsmarknaden betalar för dem som börjar arbeta direkt efter grundutbildningen.

  • Skapa fler forskartjänster. Fakultetsanslagen måste förstärkas rejält så att det blir utrymme för fler meriteringsbefattningar än idag.

  • Främja forskarnas ställning i arbetslivet. Arbetsmarknaden - inte minst näringslivet - måste förstå vilken nytta den kan ha av forskarutbildade medarbetare. En möjlighet kunde vara att staten erbjuder hälftenfinansiering av ett antal fleråriga forskartjänster. De företag som söker och får sådana stöd kan sedan lysa ut tjänsterna och anställa nyutexaminerade forskare.

  • Bygg Nobelmuseet. Det är ett museum som skulle kunna ha stark internationell dragningskraft och som skulle betyda mycket för att stärka forskningens anseende och dragningskraft bland allmänheten.


För ev frågor: Gunnar Wetterberg, 070-689 11 22 eller Helena Persson, 070497 23 68.

 

Länk till skriften

http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=4805&epslanguage=SV

 

För att det ska bli någon forskning i framtiden krävs det nya forskare. Det är forskningspolitikens bortglömda aspekt, trots att den egentligen är den mest väsentliga: hur ser det ut med forskarförsörjningen?

I skriften "Ingen forskning utan forskare" presenterar Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg och Saco-ekonomen fil.dr. Helena Persson tio åtgärder för att förbättra villkoren för forskare och öka möjligheten för fler att välja forskarbanan. Åtgärderna syftar till att vidga spridningen av forskning och forskarutbildade i det övriga arbetslivet, inte bara inom akademin.


Saco Lilla Nygatan 14 Box 2206
103 15 Stockholm 08-613 48 00 kansli@saco.se