FAO

Ingen livsmedelskris, men marknaden behöver stabiliseras

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 12:28 CEST

FAO:s undergeneraldirektör kommenterar den rådande livsmedelssituationen

Marknaden för livsmedelsvaror kommer förbli instabil flera år framöver och det internationella samfundet behöver utveckla strategier att hantera detta på, säger en högt uppsatt tjänsteman inom FAO.

Enligt Hafez Ghanem, undergeneraldirektör för ekonomiska och sociala utvecklingsfrågor på FAO, skulle G20 kunna ta ledningen i arbetet med att utforma åtgärder för att säkerställa stabiliteten på livsmedelsmarknaden på lång- och medellång sikt.

I en intervju som nu publicerats på FAO:s hemsida, tillfrågas Ghanem om vi är på väg mot en ny global livsmedelskris likt den under 2007-2008. Hans svar:

”Situationen på marknaden idag skiljer sig från hur det såg ut under 2007-2008. Trots nedgången i Rysslands veteproduktion, är årets spannmålsskörd den tredje största som hittills uppmätts samtidigt som lagernivåerna är höga. Under nuvarande förhållanden tror vi inte att vi är på väg mot en ny livsmedelskris, men vi fortsätter att övervaka situationen noggrant.

”Det finns alltså ingen anledning för oro beträffande situationen vad gäller utbud och efterfrågan. Men, situationen skulle kunna förändras om ytterligare händelser inträffar, som påverkar utbudet. Till exempel kan dåliga väderförhållanden och förändringar i regeringars politik leda till ökad oro på marknaden och resultera i panikinköp.”

F. Så vad vi ser nu är en instabil och orolig marknad, inte en kris?

S. Som jag sa, verkar inte omständigheterna tyda på en kris. Men under de kommande åren kommer vi troligtvis se mer av de oroligheter vi nu upplever, eftersom marknaden håller på att bli mer instabil på medellång sikt. Det finns åtminstone tre skäl till detta: a) Svartahavsregionens ökande betydelse som spannmålsproducent, där produktionen varierar kraftigt från år till år, b) den förväntade ökningen av extrema väderförhållanden kopplat till klimatförändringen och c) investerares växande betydelse på råvarumarknaden.

F. Hur borde det internationella samfundet bemöta situationen?

S. FAO anser att det internationella samfundet, kanske under ledning av G20, borde försöka hitta sätt att hantera denna ökade instabilitet på, särskilt med tanke på den viktiga roll marknaden för livsmedel spelar i kampen mot hungern och även för en säkrad ekonomisk stabilitet. I arbetet bör diskussioner om förbättrad reglering av marknader inkluderas, hur kan en förbättrad marknadsinsyn garanteras och hur upprättas en lämplig nivå av livsmedelslager i samband med nödsituationer. Vi behöver också hitta sätt att garantera en öppen och effektiv internationell handel med livsmedel.

F: Vilken roll har spekulation för de oroligheter vi nu upplever?

S: Situationen vi ser idag har inte skapats av spekulanter utan har sin orsak i torkan i Ryssland. Spekulationer kan förstärka den effekt som plötsliga händelser har, men inte skapa sådana förändringar av sig självt. Investerare för med sig en välbehövlig likviditet till världsmarknaden för livsmedelsvaror och välkomnas därför. Samtidigt som alla förslag att begränsa deras roll skulle vara kontraproduktiva, bör man undersöka möjligheterna att skärpa regelverket för framtida marknader. Eventuella negativa effekter av spekulation skulle då begränsas, samtidigt som man förbättrar insynen på marknaden.

F: Hur ser FAO på Rysslands exportförbud av vete, ett förbud som nyligen förlängdes till 2011?

S: Som en generell regel bör exportförbud undvikas eftersom det skapar instabilitet på marknaden. Exportförbud leder till ökade livsmedelspriser för fattigare importländer samtidigt som det även skadar exportlandets producenter som inte kan dra nytta av de högre internationella priserna.

F: Om det nu inte är tal om någon kris, varför har FAO beslutat att hålla ett krismöte med den mellanstatliga gruppen för spannmål?

S: Det handlar inte om ett krismöte. Syftet med mötet är att presentera det senaste vad gäller utbud- och efterfrågesituationen för mötesdeltagarna. Deltagarna kommer bli ombedda att beskriva hur situationen ser ut i deras respektive land med särskild betoning på de riktlinjer de infört för att hantera nödsituationer sedan livsmedelskrisen 2007-2008.

Vad gäller den nuvarande situationen finns stor osäkerhet om hur utbud- och efterfrågesituationen kommer att utvecklas framöver och vilka åtgärder olika länder vidtar för att begränsa fluktuationer. I och med mötet kommer beslutsfattare och experter träffas för att utbyta information och tillsammans diskutera den aktuella situationen. Bättre information betyder mer insyn i marknaden och därmed förhoppningsvis en stabilare marknad. Vad länder borde göra på längre sikt för att öka sin beredskap mot framtida instabila perioder kommer också att diskuteras på mötet.

Den mellanstatliga gruppen för spannmål och den mellanstatliga gruppen för ris sammanträder den 24 september i Rom. De utgör ett forum som diskuterar och utbyter information om utvecklingen beträffande produktion, konsumtion, handel, lagernivåer och priser på vete och fodersäd. Det görs också en regelbunden bedömning av spannmålssituationen i världen idag och för en kort tid framöver.

F: Vad borde länder göra för att säkra den globala livsmedelsförsörjningen?

S: Förutom de specifika åtgärder jag nämnt tidigare är nyckeln till en tryggad livsmedelsförsörjning investeringar i utvecklingsländernas jordbrukssektorer. För då kan de producera vad som behövs för att möta det växande behovet av livsmedel med tanke på att världens befolkning förväntas uppgå till nio miljarder år 2050.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Livsmedelssituationen i världen

FAO:s senaste uppdatering om spannmål

Information om kommande IGG möte

FAO - Ekonomiska och sociala utvecklingsfrågor

Skriv på mot hungern i världen!