Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Ingen reaktion på svidande kritik från RRV på TRV:s upphandling av underhåll

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2013 21:20 CET

Ingen åtgärd trots svidande RRV-kritik av Trafikverkets upphandling

Strax före jul lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen med svar på Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar, som kom vid halvårsskiftet. Man anser att det som redan pågår är tillräckligt och avser därför inte att för närvarande vidta några ytterligare åtgärder. I media har den inte heller fått genomslag trots att rapporten är uppseendeväckande.

Trafikverket köper varor och tjänster för 40 miljarder kronor om året, fyra procent av statens totala utgifter. Enligt Expertgruppen i offentlig ekonomi uppskattas effektivitetsförlusterna utan effektiv upphandling uppgå till 20 procent.

Trafikverket har minskat utförandeentreprenaderna, där beställaren projekterar och sedan upphandlar utförandet, och kraftigt ökat totalentreprenaderna, som innefattar både projektering och utförande. Det kallas ibland funktionsentreprenad. Riksrevisionsverket har dock avstått från att analysera om kontrakt med funktionskrav gett högre produktivitet, eftersom oklarheterna om vad som menas med funktion är stora.

Strategin har grundats mer på tro än på prövning enligt RRV. Uppföljningen av resultatet har varit minimal, och bestått mest av text och entreprenörens självvärdering, men inte av mätbara fakta, vilket gett dålig kunskapsåterföring. Riksrevisionsverkets mätningar visade att man inte alls fått trodda produktivitetsförbättringar, och att förutsättningarna är dåliga för att utreda varför.

Några stordriftsfördelar har inte visat sig, som Trafikverket trott och därför skapat stora kontrakt. Totalentreprenad ger större risk och anbudsgivarna kan förväntas kompensera det genom att lägga högre anbud. Vad gäller upphandlingarna för järnväg har det i 60 procent av fallen kommit in färre än tre anbud. Entreprenörerna har kunnat kompensera låga anbud genom tilläggsersättningar i efterhand. Användande av branschens standardavtal har försvårat konkurrensutsättning av tilläggsarbeten. Granskningen av kontraktens utförande har brustit. Redan 2005 påpekade Riksrevisionsverket att kontrollsystemet mot oegentligheter var bristfälligt. Ännu har inget gjorts åt det.

I RRV:s kontroll av data fanns järnvägsprojekt där fyra femtedelar av kostnaderna inte redovisats. De hade placerats i nya entreprenader med samme entreprenör utan upphandling. Vid upphandlingen av ett elektroniskt system hade det specifierats till en lösning som vinnaren utvecklat tillsamans med Trafikverket. För tillkommande utvecklingstjänster på löpande räkning hade avsatts halva budgeten.

Underhållsupphandlingen har alltmer överlåtits till konsulter. Svårigheten att bedöma deras kompetens kan leda till sämre projekt och högre kostnader. Man får risk för bristande kompetens hos beställaren och uppbyggande av privata kunskapsmonopol som inte kan konkurrensutsättas.

Funktionsentreprenaderna kan på längre sikt ge ökade kostnader genom att minska möjligheterna till standardisering. Beställaren kan tappa i kunskap och hamna i entreprenörernas våld. Konkurrensen har minskat, så att små och utländska företag utestängts, genom att byråkratin ökat med fler administrativa krav, och genom att koder och internpraxis varit okänd för dem. Förfrågningsunderlagets krav har varit oproportionerliga för små entreprenörer. Marknadsföringen av anbud har varit inriktad mot stora företag, med selektiva inbjudningar och avgiftsbelagda kvalificeringssystem för att få lägga anbud.

Regeringens uppföljning har brustit genom att vara passiv och okritisk, och inga tydliga mål har formulerats. Med tanke på att ökat ansvar för entreprenören prövats i 20 år borde regeringen frågat efter empiriskt underlag från Trafikverket och gett dem resurser att ta fram sådant. Även regeringens egna utredningar lider brist på dokumenterat empiriskt underlag. Den av regeringen tillsatta Produktivitetskommitten har inte heller utfört egna mätningar av den ekonomiska besparingen trots decenniers försök med totalentreprenader och andra stimulansåtgärder.

Hans Sternlycke