Konstnärsnämnden

INGEN REGEL UTAN UNDANTAG - ny rapport om en procentregeln för konstnärlig gestaltning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:23 CET

Rapporten som Konstnärsnämnden publicerar idag handlar om hur besluten bakom den konstnärliga gestaltningen av vår offentliga miljö går till. Den belyser frågor om hur arbetet bedrivs idag, hur samverkan mellan offentliga aktörer och med privata aktörer ser ut. Den kan också ses som en vägledning i hur man kan arbeta med enprocentregeln eftersom det finns flera frågor kring tillämpningen av regeln.

Enprocentregeln är den ekonomiska principen som anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Den har aldrig varit en enhetlig regel, utan det är en regel med många undantag. Men det är varit viktigt att hålla sig till en modell. Regeln är oerhört värdefull eftersom den öppnar upp möjligheter att få medel till konstnärlig gestaltning genom nybyggnation. Konstnärlig gestaltning är givetvis viktig för vår offentliga miljö och för att skapa flera arbetstillfällen för konstnärer. 

Rapporten visar att en majoritet av kommunerna tillämpar enprocentregeln och nästan alla landsting, men det finns frågetecken kring hur den ska tillämpas. Samtidigt skiljer sig tillämpningen markant, eftersom förutsättningarna ser olika ut i t ex tillväxtkommuner och avfolkningskommuner.
Sverige står också inför en period med stora behov av nybyggnation och ombyggnation. Därför finns det nu goda förutsättningar för att konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del vid all byggnation. Genom kultursamverkansmodellen får regioner och landsting samtidigt större ansvar för hur den regionala kulturpolitiken ser ut och frågor kring hur enprocentsregeln ska tillämpas har aktualiserats.

 

Några exempel på undersökningens resultat:

 - 67 % av kommunerna och 96 % av landsting/regioner ger konstnärer återkommande uppdrag i konstnärlig gestaltning, oavsett beslut om att tillämpa enprocentregeln.

- Offentliga beställare är viktiga aktörer med möjlighet att styra utvecklingen mot ökad kvalitet, samverkan och konstnärlig medverkan i plan- och byggprocesser.

- Intresset för offentlig miljö, stora ombyggnadsbehov och kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för enprocentregeln.

- Att offentliga beställare genomför offentlig upphandling innebär att fler konstnärer kan komma i fråga.
Upphandlingsförfarandet måste dock förenklas och samarbeten kan ske mellan flera beställare. Det är viktigt att kravspecifikationerna görs tydliga. Konstnärlig kompetens är viktig i en beslutsfattande jurygrupp.

- Konstnärlig gestaltning av offentlig miljö är en tydligt definierad och ekonomiskt betydelsefull arbetsmarkand för bild- och formkonstnärer. I runda tal kan konstateras att det gav minst 300 konstnärer gestaltningsuppdrag och minst 50 konstnärer deltog i planerings- och
byggprojektgrupper under 2011.

- Många av de intervjuade förespråkar att konstnärerna ska komma in tidigt i plan- och byggprocesserna. Konstnärlig kunskap och idéer behövs i dialog med arkitekter m fl för att projekten ska vara hållbara ekonomiskt, tekniskt och konstnärligt.

- Generella avtalsmallar behövs för att konstnärerna ska kunna få betalt för alla delar av sitt arbete och inte behöva bli ekonomiskt lidande om projekten förskjuts tidsmässigt.

- Vidareutbildning behövs för bild- och formkonstnärers deltagande i plan- och byggprocesser.

 

I Konstnärsnämndens perspektiv är det särskilt viktigt att understryka att enprocentregeln är en regel med många undantag, men det är ändå viktigt att hålla sig till en modell som finns och som kan utvecklas. Olika modeller existerar, och en bedömning är att en regel skapar starkare förutsättningar för den offentliga miljögestaltningen. Även statens nutida roll är att bidra med specialkunskap och samverka, stödja och sammanlänka olika parter inom området offentlig konstnärlig gestaltning.  

 

Kort om undersökningen och dess genomförande

Stefan Ahlenius och Bitte Jarl (Konstnärsnämnden) är rapportens huvudredaktörer. Rapporten bygger dels på en enkät till och kommuner och landsting samt staten, dels på intervjuer med experter och aktörer som arbetar med frågorna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har hjälpt till med att skicka ut enkäten via sitt
nätverk till alla kommuner, landsting och regioner i landet.

Henrik Orrje från Statens konstråd ansvarade för enkäten till de statliga verken och bolagen
och har bearbetat materialet. Henrik Orrje har också varit medförfattare och skrivit stora delar av redovisningen om den statliga rollen i fråga om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Fallstudierna i Västnorrland, Fyrbodal i Västra Götaland och i Stockholms stad har genomförts av Pamela Schultz Nybacka, kulturekonom och lektor vid Södertörns Högskola. 22 intervjuer har genomförts inom fallstudierna med konstnärer, projektledare, landskapsarkitekter, VD m.m.

Medskribenter har också varit Lena From, projektsamordnare vid Stockholm Konst och Mia Börjesson, processledare vid Fyrbodals kommunalförbund. De har beskrivit hur de arbetar med enprocentregeln inom sin stad respektive organisation.

Rapporten kan laddas ner som PDF-fil här >>, se separat länk, eller beställas som tryckt exemplar på info@konstnarsnamnden.se eller 08- 50 65 50 00.   

Presentationen den 18/12 kan ses på Vimeo här >>
 

 

Kontaktinformation:

Stefan Ahlenius
Utredare
stefan.ahlenius@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08 50 65 50 56

Bitte Jarl
Utredare
bitte.jarl@konstnarsnamnden.se
Telefon (direkt) 08 50 65 50 48 

 

Konstnärsnämnden är en myndighet som beslutar om statliga bidrag och ersättningar till konstnärer inom bild-, form-, musik, teater-, dans- och filmområdet samt främjar internationellt konstnärsutbyte. Nämnden ska också hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden och löpande bevaka trygghetssystemen. Mer information: www.konstnarsnamnden.se

Bifogade filer

PDF-dokument