Orsa kommun

Ingen vargflytt, försäljning av folkparken och lokalrokader på Orsas au

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:04 CET

Täckningsbidrag till Orsabostäder
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa beslutade föreslå att en ansökan från Orsabostäder AB om täckningsbidrag med 500 000 kronor godkänns. Anledningen till begäran om bidrag är att utvecklingen på plattfabriksområdet hejdades av konjunktursvängningen och att de två största hyresgästerna blev tvingade till neddragningar. Detta vill Orsabostäder inte ska drabba hyresgästerna i bolagets lägenheter. 

Lokalrokader i kommunens verksamheter
Orsa kommun tittar över hela sitt lokalbehov och hur man idag är lokaliserade. S-majoriteten i ks au föreslår att kulturverksamheten och biblioteket ska finnas kvar i befintliga byggnader, att Orsabostäder flyttar till gamla brandstationen, där tekniska, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret blir kvar och att socialkontoret flyttar till Kyrkbyns skola. Dessutom får kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för att kunna flytta ungdomens hus till Orsabostäders lokaler på Tranmyren. Näringslivet har aviserat att man vill stötta ungdomsverksamheten och i det underlaget ska den stöttningen beskrivas. Lokaliseringen av Näringslivs- och utvecklingskontoret som idag finns på Dalagatan 1 avvaktar man med då det finns förhoppningar om att ett eventuellt servicekontor för statliga myndigheter ska inrättas. Centerpartiet hade ett eget förslag som innebär att man avbryter processen med att bygga ut Bergetskolan, rustar upp gamla Kyrkbyskolan och har kvar den för skoländamål, bygger ut kulturhuset så att biblioteket får plats, fortsätter hyra Grevinnan, bygger om biblioteket till Miljö- och hälsoskyddskontor, samordnar fastighetsförvaltningen i G:a brandstationen och även involverar Röda Kvarn i diskussionerna. Centerns ställningstagande innebar också att man i nästa ärende sa nej till utbyggnaden av Bergetskolan och även reserverade sig mot majoritetens beslut att ge klartecken till start.Däremot stöttade man förslaget till detaljplan för området kring Bergetskolan, som möjliggör en ev. utbyggnad. 

Orsa närradioförening Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände ett avtal som innebär att Orsa närradio mot en ersättning av 30 000:- ska sända fullmäktigemötena och ytterligare sex timmar kommunal information. Ersättningen ersätter tidigare föreningsbidrag. I avtalet klargörs också ägandeförhållanden av sändarutrustning och ansvarsfrågor. 

Ingen varg bör flytta till Orsa kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott var eniga om ett uttalande där man motsätter sig inplantering eller flytt av vargar till kommunen. Däremot kan man inte ta något beslut i frågan, då man inte har befogenhet till det. Rovdjursfrågan beslutas på nationell nivå.  

Tekniska kontorets framtida organisation
Eftersom tekniska kontoret genom beslutade och pågående samverkansprojekt kommer att se annorlunda ut har frågan om hur kvarvarande verksamheter ska organiseras kommit upp på dagordningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur den organisationen ska se ut.  

Översyn av arvoden
Den 6 september ska fullmäktige fatta beslut om politiska arvoden. Arvodena ska gälla den nyvalda politiska församlingen, men det kommer att fattas av deras företrädare.  

6 miljoner plus
Sex miljoner plus, det föreslås vara det ekonomiska målet för kommunen 2011. Av dessa hoppas man kunna avsätta 4,5 miljoner till pensionsskulden. 

Skeer säljs
Orsa kommun vill sälja folkparken Skeer. Ks au föreslår att man lämnar ut anläggningen till försäljning på samma villkor som när man sålde stationshuset, dvs att man inte bara bedömer pris, utan även vilken verksamhet som man tänker bedriva. Dessutom ska köparen ta hänsyn till bostadsbyggnationer i området runt anläggningen. 

Måltiderna i kommunen
En gemensam organisation ska gälla för måltidsproduktionen i kommunen, föreslår ks au. Maten ska också i möjligaste mån vara tillagad från grunden av råvaror, göras i större enheter med färre tillagningskök och fler mottagningskök och dessutom ska man ta fram vilka investeringar som krävs utifrån förslaget. Centerpartiet säger i en protokollsanteckning att det finns en risk att måltidsproduktionen blir för centraliserad och skulle vilja att underlaget kompletterats med en mer decentraliserad måltidsproduktion främst för skola och daghem.