Vänsterpartiet

Inget åtal mot Gudrun Schyman

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 09:25 CET

Förundersökningen mot Gudrun Schyman är nu avslutad. Gudrun Schyman har
godkänt ett strafföreläggandet och därmed kommer åtal inte att väckas. I
skrivelsen nedan från Gudrun Schymans advokat, Tomas Nilsson, förklaras
bakgrunden och innebörden av strafföreläggandet.

Skrivelse från advokat Tomas Nilsson, advokatbyrån Sju Advokater:

Stockholm den 30 oktober 2003

Åtalsprövningen mot Gudrun Schyman

Förundersökningen mot Gudrun Schyman är nu avslutad. Vice överåklagaren
Gösta Ivarsson i Malmö har den 28 oktober 2003 beslutat om ett
strafföreläggande mot Gudrun Schyman avseende vårdslös skatteuppgift.
Påföljden har av åklagaren bestämts till 50 dagsböter à 435 kronor.
Gudrun Schyman har godkänt strafföreläggandet.

Bakgrunden är följande.

I deklarationen som avser taxeringsåret 2002 fanns felaktiga uppgifter
som gällde yrkade avdrag för resekostnader. Gudrun Schyman har varit av
uppfattningen att hon haft kostnader för resor som det visat sig att
annan (riksdagsförvaltningen eller vänsterpartiet) slutligen har betalat.

Det totala beloppet som Gudrun Schyman felaktigt har yrkat avdrag för
uppgår till 70 787 kronor. Detta medförde ett för lågt skattebelopp på 38
760 kronor.

Om felaktiga uppgifter finns i en deklaration kan under vissa
förutsättningar brott enligt skattebrottslagen föreligga. Har den
felaktiga uppgiften lämnats med uppsåt, d.v.s. avsiktligt, föreligger
brottet skattebrott (i dagligt tal ”skattefusk”). I Gudrun Schymans fall
har åklagaren funnit att hon inte har haft ett sådant uppsåt.

I vissa fall kan vårdslös skatteuppgift föreligga enligt samma lag. Det
är fallet om den felaktiga uppgiften har lämnats på grund av grov
oaktsamhet. Gudrun Schyman har under förundersökningen medgett att hon
inte har haft tillräcklig kontroll över redovisningen av resekostnaderna
i deklarationen. Hon har också varit beredd att acceptera att detta kan
betraktas som ett oaktsamt förfarande. Däremot har hon inte ansett att
hennes agerande kan bedömas som grovt oaktsamt, vilket är en
förutsättning för att vårdslös skatteuppgift skall föreligga. Till den
slutsatsen har emellertid åklagaren kommit.

Det skall också framhållas att skatteeffekten (de felaktiga uppgifternas
skattekonsekvens) ligger väldigt nära den gräns för vilket ett åtal för
vårdslös skatteuppgift överhuvudtaget kunnat komma ifråga. Om
skatteeffekten hade understigit ett basbelopp - för det året 38 000
kronor - hade något åtal eller strafföreläggande för vårdslös
skatteuppgift överhuvudtaget inte kunnat väckas (jämför prop. 1995/96:170
sid. 116-117). Nu överskrids denna gräns med 760 kronor.

I mindre allvarliga fall kan alltså åklagaren utfärda ett
strafföreläggande i stället för att åtala vid domstol. Det förutsätter
dock att personen i fråga accepterar åklagarens bedömning, såväl vad
avser rubricering som påföljdsbestämning.

Gudrun Schyman har haft att slutligen bestämma sig för om hon skulle
bestrida åklagarens uppfattning och därmed fått frågan prövad i domstol.
Detta hade självfallet kunnat leda till ett frikännande. Hela detta
ärende med de konsekvenser som det redan har medfört, har dock varit
mycket ingripande för Gudrun Schyman. En rättegång - kanske i två
instanser - skulle leda till ytterligare stora påfrestningar och dessutom
dra ut på tiden. Gudrun Schyman har därför beslutat att godta
strafföreläggandet och därmed sätta punkt för ärendet.

Slutligen skall nämnas följande. Ett strafföreläggande, när det gäller
dagsböter, skall bestämmas till lägst 30 och högst 150 dagsböter. Antalet
dagsböter skall bestämmas så att det inom denna ram avspeglar en
gradering av den vårdslösa skatteuppgiften. Åklagarens beslut - 50
dagsböter - innebär en relativt ringa gradering.

Eventuellt ytterligare upplysningar i anledning av denna sak kan lämnas
av advokat Tomas Nilsson


Tomas Nilsson
08-517 110 00