Finansdepartementet

Initiativ för att stärka den finansiella sektorn i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:47 CEST

I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen en rad åtgärder för att stärka den finansiella sektorn i Sverige. Syftet är att skapa bättre villkor för finansiella verksamheter i Sverige och att stärka den finansiella sektorns internationella konkurrenskraft.

- Den svenska finanssektorn är viktig för att stödja utvecklingen av näringslivet i Sverige och har samtidigt potential att vara en kraftfull tillväxtmotor. Regeringen avser vidta ett flertal åtgärder för att stärka den finansiella sektorn. Det är en viktig välfärdsfråga eftersom finanssektorn ger ett stort bidrag till landets ekonomi, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Regeringen avser ta följande initiativ för att förbättra villkoren för finansiella verksamheter och stärka den svenska finansiella sektorns internationella konkurrenskraft.

1. Ett forum för finansiell samverkan skapas.
Under hösten 2008 kommer regeringen att etablera ett nytt forum för samråd kring den finansiella sektorns villkor. Syftet är att tillskapa en återkommande dialog mellan regering, myndigheter och bransch för att fortlöpande bevaka den internationella utvecklingen och diskutera hur villkoren för den finansiella sektorn i Sverige kan förbättras.

2. Finansinspektionen stärks.
Myndigheten tillförs under 2009 en permanent resursförstärkning på 23,25 miljoner kronor. Regeringen avser också att initiera en översyn av Finansinspektionens verksamhet, innefattande bl.a. en analys av myndighetens långsiktiga resursbehov. Ytterligare förstärkningar övervägs bl.a. baserat på kommande översyn.

3. Den finansiella folkbildningen utvecklas.
Finansinspektionen tillförs resurser för att på regeringens uppdrag leda en konsumentsatsning om ökad information och förbättrade kunskaper om finansiella tjänster.

4. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet vidtas.
Regeringen inrättar under 2009 ett nytt samordningsorgan inom Finansinspektionen med uppgift att samordna tillsynsinsatserna mot penningtvätt för att minska den ekonomiska brottsligheten.

5. Särskild förvaltning av banker.
Regeringen arbetar med att ta fram ett nytt regelverk för hur banker ska hanteras i händelse av en allvarlig finansiell kris. I samband med detta ses även insättningsgarantin över så att avgifterna till garantin bättre återspeglar risken. Ett förslag planeras sändas ut på remiss.

6. Det är angeläget att skattereglerna för olika sparformer är utformade så att likartade ekonomiska aktiviteter behandlas på ett skattemässigt neutralt sätt samt så att skatteplanering föreförebyggs. En reformering av skattereglerna måste också beakta den pågående integrationen av de finansiella marknaderna i Europa. Regeringen avser därför att påbörja ett arbete med att se över beskattningen av sparande genom bl.a. indirekt ägande av aktier genom kapitalförsäkring med syfte att åstadkomma en enkel, neutral och effektiv beskattning.

7. En översyn av AP-fondernas regelverk genomförs.
Regeringen kommer inom ramen för fempartiöverenskommelsen kring pensionssystemet att initiera en dialog om hur AP-fondernas regelverk kan ses över och förbättras.

8. Premiepensionssystemet ses över med inriktning på frågor om att förbättra det statliga fondalternativet i systemet och för sparare som själva vill placera sina premiepensionsmedel bör fondtorget erbjuda ett brett utbud av fonder. Översynen rör också i vilken mån det statliga alternativet ska vara valbart och möjligt att kombinera med placeringar på fondtorget.

9. Kunskaperna om det allmänna pensionssystemet bör höjas.
Vidare bör den kundnära servicen, samt styrning och ledning inom pensionsadministrationen effektiviseras. Därför har regeringen tagit initiativ till att det ska bildas en samordnad pensionsmyndighet den 1 januari 2010. Premiepensionsmyndighetens verksamhet och de delar av Försäkringskassan som avser pensionshantering ska flyttas över till den nya myndigheten.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66