Statistiska centralbyrån, SCB

Inkomstspridningen har ökat

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:38 CET

Hushållens ekonomi (HEK)

Inkomstspridningen har ökat

Efter nedgången i den svenska ekonomin i början på 1990-talet har köpkraften, mätt med disponibel inkomst, ökat med 25 procent mellan 1995 och 2004. Hushåll med de högsta inkomsterna har ökat sin inkomst betydligt mer, vilket har fått till följd att inkomstspridningen har ökat.

Spridningen var som störst år 2000 vilket till största delen förklaras av mycket kraftiga kapitalvinster som realiserades detta år. Därefter minskade spridningen men ligger nu på en markant högre nivå än tidigare. Mellan 2003 och 2004 ligger förändringen inom den statistiska felmarginalen.

År 2004 hade hushållen med de högsta inkomsterna (topp 10 procent) drygt 22 procent av den sammanlagda inkomstsumman för hela landet. Hushållen med lägst inkomst (10 procent) hade 4 procent av samma inkomstsumma.

Inkomsten ökade med 2,6 procent 2004
Medianinkomsten, dvs. inkomsten för de hushåll som ligger precis i mitten av inkomstskalan, ökade med 2,6 procent under 2004. Inkomsterna för de hushåll som hade de lägsta inkomsterna ökade med över 3 procent alltså något över genomsnittet. Hushållen med de högsta inkomsterna (topp 10 procent) ökade sina inkomster med över 7 procent.

Ensamstående med barn fortsätter att halka efter
I genomsnitt ökade inkomsten för personer 20 år och äldre med över 24 procent under perioden 1995-2004. De sammanboendes inkomstnivå ökade mest, över 25 procent, medan de ensamboende/ensamståendes inkomstnivå ökade med drygt 18 procent. Sämst har det gått för ensamstående med barn som endast ökat sin inkomst med 15 procent. Inkomstnivån för åldersgruppen 65 år och äldre har ökat med knappt 18 procent sedan 1995. Det betyder att ålderspensionärer har haft en sämre inkomstutveckling än genomsnittet. Fortfarande hade de som var pensionärer 2004 en betydligt högre ekonomisk standard än vad motsvarande grupp hade 1995. Orsaken är främst att de nya åldersgrupper som har pensionerats har betydligt högre pension.

Utrikes födda hade 17 procent lägre inkomst än svenskfödda
Personer födda utomlands hade en väsentligt lägre inkomst än personer födda i Sverige. Personer som har vistats i Sverige en längre tid har i regel högre inkomst än de som varit i Sverige en kortare tid. Personer födda i andra nordiska länder eller inom EU hade efter mer än 10 år i landet nästan samma inkomst som svenskfödda.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster består
År 2004 var heltidsanställda kvinnors medianvärde för arbetsinkomst nära 85 procent av männens. I början av 1990-talet var kvinnornas inkomster strax över 80 procent av männens inkomst. Förändringarna de senaste åren är mycket små och inte statistiskt säkerställda.

Arbetsinkomsten består av ersättning från anställning samt sjuk- och föräldraförsäkring. Jämförelsen visar förhållandena på hela arbetsmarknaden och omfattar de heltidsanställda.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163498.asp
Disponibel inkomst för samtliga och för topp 10 procent samt inkomstspridningen 1991-2004
1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 1995-2004 i %
Disponibel inkomst (median)
139,9 122,9 140,9 144,8 148,9 149,8 153,7 25,1
Medelvärde Topp 10 procent
294,3 267,6 433,7 371,2 366,6 362,3 388,0 45,0
Inkomstspridning (Gini-koefficient)
0,226 0,231 0,294 0,266 0,258 0,253 0,256

Annan publicering

Uppgifter om disponibel inkomst och boendeutgifter fördelat efter olika upplåtelseformer kommer att publiceras 30 mars. Prognoser över inkomstutvecklingen kommer att publiceras senare i vår. Statistik över förmögenheter kommer att publiceras i april.

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst är summan av inkomster minus skatt och negativa transfereringar plus skattepliktiga och skattefria transfereringar. Inkomsten har justerats för att kunna jämföra hushåll av olika sammansättning.

Medianen motsvarar det mittersta värdet när man sorterar alla hushåll efter stigande inkomst.

Gini-koefficienten används för att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde visar på större spridning än ett lågt värde.

Resultaten baseras på en urvalsundersökning som heter Hushållens ekonomi, HEK. Eftersom undersökningen är en urvalsundersökning finns slumpfel. Urvalet uppgick till drygt 17 000 hushåll.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt fler tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar
Erik Liljegren
Tfn 019-176567
E-post erik.liljegren@scb.se
Petter Lundberg
Tfn 019-176015
E-post petter.lundberg@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.